Openbare onderzoeken

Openbaar onderzoek omgevingsvergunningen:

Raadpleeg alle lopende onderzoeken inzake omgevingsvergunningen: klik hier.

 

Openbaar onderzoek voetwegen

Er lopen twee openbare onderzoeken m.b.t. de gedeeltelijke wijziging met rooilijnplan van voetweg nr. 65 en de gedeeltelijke afschaffing met rooilijnplan van voetweg nr. 66. Deze dossiers liggen ter inzage van ma 27 mei 2019 tot woe 26 juni (11 uur).

Voetweg nr. 65

Het college van burgemeester en schepenen van Opwijk brengt ter kennis dat in zitting van de gemeenteraad dd. 30 april 2019 een eerste beraadslaging gebeurde met betrekking tot de gedeeltelijke wijziging met rooilijnplan van voetweg nr. 65.

Deze aanvraag werd ingediend door Groep Huyzentruyt Nv, Wagenaarstraat 33 te 8791 Beveren-Leie.

Het administratief dossier ligt in het gemeentelijk administratief centrum I, Marktstraat 55 te Opwijk ter inzage van de belanghebbenden. Het openbaar onderzoek loopt van maandag 27 mei 2019 tot woensdag 26 juni 2019 en zal gesloten worden op woensdag 26 juni om 11 uur.

Opmerkingen of bezwaren dienen voor de sluiting per aangetekende brief te worden overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen, Ringlaan 20 te 1745 Opwijk of afgegeven tegen ontvangstbewijs op de dienst stedenbouw, Marktstraat 55 te 1745 Opwijk.

 

Voetweg nr. 66

Het college van burgemeester en schepenen van Opwijk brengt ter kennis dat in zitting van de gemeenteraad dd. 30 april 2019 een eerste beraadslaging gebeurde met betrekking tot de gedeeltelijke afschaffing met rooilijnplan van voetweg nr. 66.

Deze aanvraag werd ingediend door Groep Huyzentruyt Nv, Wagenaarstraat 33 te 8791 Beveren-Leie.

Het administratief dossier ligt in het gemeentelijk administratief centrum I, Marktstraat 55 te Opwijk ter inzage van de belanghebbenden. Het openbaar onderzoek loopt van maandag 27 mei 2019 tot woensdag 26 juni 2019 en zal gesloten worden op woensdag 26 juni om 11 uur.

Opmerkingen of bezwaren dienen voor de sluiting per aangetekende brief te worden overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen, Ringlaan 20 te 1745 Opwijk of afgegeven tegen ontvangstbewijs op de dienst stedenbouw, Marktstraat 55 te 1745 Opwijk.

 

Openbaar onderzoek "Waterbeheerplanning: 19.12.2018-18.06.2019":

Van 19 december 2018 tot en met 18 juni 2019 kunt u uw mening geven over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025 met de beleidsvisie op het integraal waterbeleid en het overzicht van belangrijke waterbeheerkwesties, en over het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

Meer tekst en uitleg bij dit openbaar onderzoek kan je hier nalezen, of op www.volvanwater.be

 

Openbaar onderzoek "Zesde Vlaamse ontwerp-mestactieprogramma (MAP6) met behorend ontwerp van het plan-MER: 24.12.2018-21.12.2019"

In uitvoering van de Europese Nitraatrichtlijn (91/676/EEG) heeft de Vlaamse overheid een ontwerp-mestactieprogramma (MAP 6) opgesteld voor de periode 2019-2022.

​Het mestactieprogramma omvat maatregelen om de verontreiniging van oppervlakte- en grondwater door nitraten uit agrarische bronnen te verminderen en verdere verontreiniging te voorkomen. Het openbaar onderzoek over het ontwerp-MAP 6 loopt van 24 december 2018 tot en met 21 februari 2019.

Meer tekst en uitleg bij dit openbaar onderzoek kan je hier nalezen. Inspraak is mogelijk via het digitale inspraakformulier.

De opmerkingen uit het openbaar onderzoek worden in overweging genomen bij de vaststelling van het definitieve mestactieprogramma 2019-2022 en het plan-MER. Ook de besprekingen met de Europese Commissie kunnen nog wijzigingen teweegbrengen aan het definitieve mestactieprogramma.


Contactinformatie