Verzoekschriften van burgers

Iedere burger heeft het recht verzoekschriften, door één of meer personen ondertekend, bij de organen van de gemeente in te dienen. Het betreft een vraag om iets te doen of te laten.

De organen die je hiervoor kan aanspreken zijn: de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, de voorzitter van de gemeenteraad, de burgemeester, de gemeentesecretaris en elk ander orgaan van de gemeente dat als overheid optreedt.

De nadere voorwaarden waaronder het recht om verzoekschriften in te dienen, wordt uitgeoefend, en de wijze waarop de verzoekschriften worden behandeld, staat vermeld in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.

Het verzoekschrift wordt ingediend met aan de hand van een standaardformulier en wordt aangetekend of digitaal verstuurd aan de gemeente.

Contactinformatie