Voordelige lening voor ondernemingen (Win-winlening)

Met de Win-winlening wil de Vlaamse overheid particulieren ertoe aanmoedigen geld uit te lenen aan ondernemingen die financiële steun kunnen gebruiken. Voor particulieren is het een uitstekend instrument om de zaak van een vriend, familielid of kennis een duwtje in de rug te geven. En ondernemingen kunnen met de Win-winlening gemakkelijker kapitaal uit hun directe omgeving aantrekken.

Als u als particulier een Win-winlening toekent aan het bedrijf van een vriend, familielid of kennis, dan krijgt u een jaarlijkse belastingkorting van 2,25 procent op het openstaande kapitaal. Het gaat om een achtergestelde lening tot maximaal 200.000 euro die acht jaar moet lopen. Een 'achtergestelde' lening betekent dat u bij een eventueel faillissement in de volgorde van schuldeisers achter de andere schuldeisers zult staan. Maar via de Win-winlening krijgt u, mocht de kredietnemer in dat geval de achtergestelde lening uiteindelijk niet kunnen terugbetalen, toch nog 30 procent van het niet-terugbetaalde bedrag terug via een eenmalige belastingvermindering ('fiscale recuperatie').

Voorwaarden

Ondernemers (kredietnemers)

Alle in Vlaanderen gevestigde kmo's met een economische activiteit, ook binnen de sector van de sociale economie, komen in aanmerking. Brusselse bedrijven niet.

Geldschieters (kredietgevers)

De geldschieter of kredietgever is een natuurlijke persoon (dus geen vennootschap) die:

 • in het Vlaams Gewest woont en de Win-winlening afsluit buiten het kader van zijn handels- of beroepsactiviteiten
 • geen werknemer van de ondernemer is
 • geen echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de kredietnemer is, als de kredietnemer zelfstandige is
 • die geen (echtgenoot van de) zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder is, als de kredietnemer een vennootschap is
 • die geen kredietnemer is bij een andere Win-winlening.

De lening en de daarbij horende belastingkorting

 • Het totale bedrag dat één kredietnemer via één of meer Win-winleningen kan ontlenen van kredietgevers, is maximaal 200.000 euro: dat is per individuele kredietgever maximaal 50.000 euro.
 • De belastingkorting voor de kredietgever bedraagt 2,25 procent.
 • De lening moet 8 jaar lopen.
 • De interesten moeten betaald worden op de overeengekomen vervaldagen en worden berekend door het bedrag van de lening te vermenigvuldigen met de rentevoet die is vastgelegd in de akte. Die rentevoet mag niet hoger zijn dan de wettelijke rentevoet die van kracht is op de datum waarop de Win-winlening gesloten wordt en mag niet lager zijn dan de helft van dezelfde wettelijke rentevoet. In 2017 bedraagt de rentevoet 2%.
 • Er zijn verschillende aflossingsmogelijkheden (maandelijks, driemaandelijks, zesmaandelijks, jaarlijks of eenmalig na 8 jaar)
 • Een eenmalige vervroegde terugbetaling van het resterende leningsaldo is mogelijk.
 • Het gaat om een achtergestelde lening: bij een faillissement behoort de kredietgever dus tot de laatste schuldeisers.

Procedure

 1. Dien de Win-winlening online in via de website.
 2. Druk op de knop 'verzenden' en druk de akte en de aflossingstabel in drievoud af.
 3. Eén exemplaar is voor de kredietgever, een voor de kredietnemer. Stuur het derde, door beide partijen ondertekende exemplaar van de akte en de aflossingstabel op naar Waarborgbeheer nv/Winwinleningen.

Op de website kunt u ook een Win-winlening schrappen of simulaties bekijken.

Het online platform WinWinner is een privé-initiatief dat optreedt als tussenpersoon tussen kmo's die geld nodig hebben en particulieren die geld ter beschikking willen stellen via de Win-winlening.