Vergunning voor watervang

Een vergunning voor watervang is vereist voor het capteren van water van alle in het Vlaamse Gewest gelegen bevaarbare waterlopen: waterwegen, kanalen en havens. Met het capteren van water wordt bedoeld 'het met alle mogelijke middelen onttrekken van water uit de waterweg'.

De captatie van water uit onbevaarbare waterlopen is niet meldings- en ook niet vergunningsplichtig zolang de oevereigenaar het water uit de onbevaarbare waterloop haalt zonder daarvoor vaste constructies of bouwwerken op te richten en zolang er geen verbod is ingesteld. Momenteel is het door de aanhoudende droogte in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen verboden om water te capteren uit onbevaarbare waterlopen.

Voorwaarden

Of u een vergunning nodig hebt, is afhankelijk van de hoeveelheid water die jaarlijks gecapteerd wordt uit de waterweg.

 • Capteert u volumes van minder dan 500 m³/jaar, dan volstaat het om dat te melden aan de bevoegde waterwegbeheerder. Aan deze meldingsplicht moet jaarlijks voldaan worden.
 • Capteert u volumes van 500 m³/jaar of meer en wilt u het onttrokken water teruglozen, dan is de vergunningsplicht van toepassing.

De vergunninghouder moet op de constructie van de watervang en waterlozing een apart debietmetingssysteem of tijdopnamesysteem plaatsen dat toelaat de gecapteerde en teruggeloosde waterhoeveelheden vast te stellen.

Bij aanvraag van een vergunning voor watervang is een watertoets verplicht. Die wordt uitgevoerd door de overheid die beslist over de vergunning.

Procedure

Door de aanhoudende droogte gelden er bijzondere procedures. Raadpleeg:

De vergunning moet u aanvragen bij de bevoegde waterwegbeheerder:

 • De Vlaamse Waterweg (fusie van nv De Scheepvaart en Waterwegen en Zeekanaal NV)
  • Albertkanaal, Schelde-Rijnverbinding gelegen op Belgisch grondgebied, kanaal Dessel-Kwaadmechelen, Zuid-Willemsvaart, Briegden-Neerharen, Dessel-Turnhout-Schoten, Bocholt-Herentals en Kanaal naar Beverlo
  • Zeekanaal Brussel-Schelde, Kanaal naar Charleroi, Kanaal Leuven-Dijle, Netekanaal, Boven-Zenne
  • voor de bevaarbare waterlopen in Oost- en West-Vlaanderen, met uitzondering van Durme tussen Lokeren en monding, en Schelde stroomafwaarts Gent
  • Schelde tussen Nederlandse grens en Gent, Rupel, tijgebonden delen van Grote en Kleine Nete, tijgebonden deel Dijle, Demer van Diest tot monding en Durme van Lokeren tot monding
  • Op de website van De Vlaamse Waterweg vindt u een aanvraagformulier.
 • het bevoegde havenbedrijf.

De waterwegbeheerder of het havenbestuur moet na de ontvangst van een volledige en correcte vergunningsaanvraag binnen de 3 maanden de vergunning afleveren of de beslissing tot weigering aan de aanvrager bekend maken. Als er binnen deze termijn geen vergunning wordt afgeleverd of als er geen beslissing wordt bekendgemaakt, wordt de vergunning als verworven beschouwd.

De vergunning voor volumes van 500 m³/jaar of groter wordt jaarlijks hernieuwd door de betaling van een retributie. U hoeft dus niet jaarlijks een nieuwe vergunningsvraag in te dienen.

Bedrag

Het bedrag dat u moet betalen om de vergunning te krijgen, is afhankelijk van het totale volume water dat aan de waterweg onttrokken wordt. Dat volume van gecapteerd water wordt gemeten met een debietmetingssysteem. Het bedrag dat op die manier berekend wordt, moet jaarlijks betaald worden.

Voor de drinkwatermaatschappijen wordt er een afzonderlijk tarief opgelegd.

Vergunningshouders die het gecapteerde water na gebruik terugstorten, kunnen een vermindering van het verschuldigde bedrag krijgen in functie van het volume dat effectief wordt teruggestort. Die vermindering bedraagt maximaal de helft van het totale verschuldigde bedrag.

Regelgeving

 • Decreet van 21 december 1990 dat begrotingstechnische bepalingen en bepalingen tot begeleiding van de begroting van 1991 bevat, en alle latere wijzigingen.
 • Besluit van 3 mei 1991 van de Vlaamse executieve dat meer informatie verschaft over de aflevering van vergunningen voor de captatie van water uit bevaarbare waterlopen, kanalen en havens gelegen in het Vlaams gewest.