Vergunning voor het privégebruik van waterwegen en hun aanhorigheden

Het private gebruik van waterwegen en hun aanhorigheden (zeewering en dijken) is vergunningsplichtig. Die vergunning geeft bedrijven de toestemming om kaaimuren, afvoerleidingen, aanlegsteigers, ... te bouwen en te gebruiken.

Voorwaarden

De vergunning moet verkregen zijn vóór het domeingoed in gebruik genomen wordt.

Procedure

  • De vergunningsaanvraag wordt ingediend in één exemplaar bij De Vlaamse Waterweg (fusie van nv de Scheepvaart en Waterwegen en Zeekanaal NV).
  • Op de website van De Vlaamse Waterweg vindt u het aanvraagformulier voor de vergunning.
  • De behandelingstermijn van de vergunningsaanvraag in eerste aanleg is niet bepaald, maar is gewoonlijk 3 maanden.

Als de vergunninghouder binnen het jaar geen gebruik maakt van de vergunning, dan vervalt de vergunning. De vergunning wordt jaarlijks voor de duur van 1 jaar hernieuwd door de betaling van een jaarlijkse retributie aan de beheerder van de waterweg.

Uitzonderingen

Volgende personen en instanties kunnen van de retributie worden vrijgesteld :

  • gebruikers van de waterweg en hun bevoorraders
  • aangelande eigenaars, huurders, pachters, evenals hun bevoorraders en bezoekers
  • rederijen en scheepsbevrachters
  • personeel van de intercommunales en concessiehoudende maatschappijen voor toezicht op hun installaties
  • mindervaliden.

De volgende activiteiten kunnen ook van de retributie worden vrijgesteld:

  • activiteiten die zonder winstgevend oogmerk worden uitgevoerd en van sociale, culturele of pedagogische aard zijn
  • werkzaamheden die in het kader van het bermbeheer of ecologisch beheer worden uitgevoerd en die daardoor de beheerder van de betrokken weg of waterweg geheel of gedeeltelijk ontslaan van het onderhoud.