Tegemoetkoming voor werkgevers die outplacementbegeleiding aanbieden

Outplacement is het geheel van diensten en adviezen die in opdracht van de werkgever aan een ontslagen werknemer worden verleend om hem zo snel mogelijk aan een nieuwe job te helpen. Die diensten en adviezen worden geleverd door een outplacementbureau. Dat kan zowel individueel als in groep gebeuren. De begeleiding gebeurt op vraag van en voor rekening van de werkgever.

Als een werkgever outplacementbegeleiding aanbiedt aan zijn ontslagen werknemers, kan hij een financiële tegemoetkoming krijgen van het sociaal interventiefonds van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB).

Voorwaarden

De VDAB financiert de outplacementbegeleiding voor werknemers en (helpers van) zelfstandigen die failliet zijn verklaard en werknemers die tot een jaar voor het faillissementsvonnis in de onderneming werkten als die aan de slag waren in het Vlaamse Gewest (dus niet in Brussel) en werkloos werden door:

  • een faillissement van de onderneming
  • een gerechtelijke reorganisatie van de onderneming
  • de gerechtelijke ontbinding van een vzw door kennelijke staat van onvermogen
  • de vrijwillige vereffening van een vzw
  • financiële moeilijkheden in de onderneming. In dat geval komt VDAB pas tussenbeide als:
    • de onderneming bewijst dat ze zelf niet over de financiële middelen beschikt om outplacementbegeleiding te bekostigen, en
    • ze beantwoordt aan de voorwaarden voor een gerechtelijke reorganisatie.

Procedure

U moet een outplacementdossier opstellen en aan de VDAB bezorgen. Alle informatie over het indienen van het outplacementdossier vindt u op de website.

U dient uw aanvraag in binnen 30 kalenderdagen na de overname, de gerechtelijke beslissing, de aanstelling van de vereffenaar of 30 kalenderdagen vóór het eerste ontslag.

Bedrag

De tegemoetkoming bedraagt maximaal 2.590,45 euro, inclusief btw (cijfer 2017), per begeleide ex-werknemer en mag alleen aangewend worden voor het betalen van de kosten van de outplacementbegeleiding van de ontslagen werknemers.

In bepaalde gevallen kunt u een extra tegemoetkoming van maximaal 650,38 euro, inclusief btw, verkrijgen per begeleide ex-werknemer.