Subsidie voor ontwikkelingseducatie

De Vlaamse overheid steunt projecten die werk maken van ontwikkelingseducatie. Het gaat om initiatieven van uiteenlopende organisaties die burgers warm proberen te maken voor een solidaire en duurzame mondiale samenleving.

Voorbeelden van goedgekeurde projecten kunt u nalezen op de website. Het gaat om onder andere:

  • een project waarbij studenten van een Vlaamse hogeschool of universiteit stage lopen in het Zuiden en hun ervaringen delen met verschillende klasgroepen uit het Vlaamse onderwijs, om hen te laten kennismaken met ontwikkelingsthema's
  • een project rond de productie van een documentairefilm met bijbehorend prentenboek over het dagelijkse leven van kinderen uit drie voorbeeldlanden in het Zuiden
  • een programma, in het kader van Theater Aan Zee, van sensibiliserende en educatieve activiteiten die het belang van cultuur voor duurzame ontwikkeling in Afrika duidelijk maken.

Voorwaarden

Een ontwikkelingseducatieproject moet gericht zijn op een of meerdere van de volgende educatieve functies:

  • sensibilisering
  • bewustmaking
  • activering.

De projectindiener moet een private of publieke rechtspersoon zijn. Het project moet ingediend worden door een samenwerkingsverband van minstens twee organisaties uit Vlaanderen of Brussel.

Procedure

Jaarlijks is er een oproep voor het indienen van ontwikkelingseducatieprojecten.

Bedrag

De tegemoetkoming bedraagt maximaal 60.000 euro per jaar gedurende maximaal 3 jaar (dus maximaal 180.000 euro). Er moet een eigen inbreng voorzien worden van minimaal 15% van de projectkosten.

Regelgeving

Decreet tot wijziging en opheffing van verschillende decreten inzake ontwikkelingssamenwerking