Subsidie voor mechanische onkruidbestrijding

In de Vlaamse land- en tuinbouw wordt onkruid meestal bestreden met gewasbeschermingsmiddelen. Maar bij bepaalde teelten is het goed mogelijk een perceel onkruidvrij te houden met mechanische methoden. Als u geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen gebruikt, gaan de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en de biodiversiteit van het perceel en zijn omgeving erop vooruit.

Voorwaarden

Procedure

Bedrag

De subsidie bedraagt jaarlijks 260 euro per hectare. 

Uitzonderingen

Sommige plattelandsmaatregelen mag u niet op eenzelfde perceel combineren. De mogelijke combinaties vindt u in bijlage 3 van de toelichting bij de verzamelaanvraag.