Subsidie voor erkende fokkerijverenigingen en -organisaties

Ter ondersteuning van alle landbouwers die in de dierlijke sectoren actief zijn, voorziet de Vlaamse overheid in een subsidie aan de erkende fokkersverenigingen en -organisaties. De ondersteuning neemt niet de vorm aan van rechtstreekse betalingen aan de producenten, maar wordt verstrekt aan de erkende fokkerijverenigingen en -organisaties.

Voorwaarden

Om de subsidie te verkrijgen moeten de erkende fokkersverenigingen en -organisaties:

  • een actieplan voorstellen met programma's die verbonden zijn aan de taken van de vereniging
  • een begroting opstellen voor elk actieplan

De voorgestelde programma's moeten voldoen aan de voorwaarden van de vrijstellingsverordening (1857/2006).

Procedure

De erkende fokkersverenigingen en -organisaties moeten hun aanvraag richten aan het Team Fokkerij van afdeling Kwaliteit Dier, Kwaliteit Plant en Visserij van het Departement Landbouw en Visserij.

Bedrag

De subsidiabele activiteiten en hun steunpercentages zijn de volgende:

  • steun tot 100% van de administratieve kosten die met het opstellen en bijhouden van stamboeken zijn gemoeid
  • steun tot 70% van de kosten van door of in opdracht van derden uitgevoerde testen om de genetische kwaliteit of het genetische rendement van dieren te bepalen
    • voor steun voor de kosten van controles die door de eigenaar van de dieren worden verricht, wordt geen vrijstelling verleend, en evenmin voor steun voor de kosten van routinematige controles van de kwaliteit van melk
  • steun tot 100% van de kosten voor het afvoeren van gestorven dieren en steun tot 75% van de kosten voor de vernietiging van dergelijke kadavers
  • steun tot 100% van de kosten van TSE-testen
  • steun tot 100% voor met betrekking tot door derden geleverde adviesdiensten, de kosten van diensten die niet van permanente of periodieke aard zijn en niet tot de gewone bedrijfsuitgaven van de onderneming behoren, zoals routinematig belastingadvies, regelmatige dienstverlening op juridisch gebied of reclame
  • technische steun tot 100% met betrekking tot de organisatie van en de deelname aan fora voor de uitwisseling van kennis tussen bedrijven, wedstrijden, tentoonstellingen en beurzen.

De principiële verdeling van het jaarlijkse subsidiebedrag over de erkende fokkersverenigingen en -organisaties wordt openbaar gemaakt.

Regelgeving

Artikel 12 van het decreet van 23 december 2010 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011.

De wet van 20 juni 1956 betreffende de verbetering van de rassen van voor de landbouw nuttige huisdieren, ook bekend als de wet van 1956.