Subsidie aan havenbedrijven voor bepaalde havenkapiteinsdiensten

De Vlaamse overheid biedt financiële ondersteuning aan havenautoriteiten voor havenkapiteinsdiensten die rechtstreeks te maken hebben met de verkeersafwikkeling, de veiligheid en de vrijwaring van het milieu.

Voorwaarden

De Vlaamse overheid biedt financiële ondersteuning aan havenbedrijven voor opdrachten:

  • waarvan de uitvoering ten volle bijdraagt tot de realisatie van het Vlaams havenbeleid;
  • die voldoen aan de specifieke voorwaarden die de minister kan opleggen naar aanleiding van de aanvraag tot subsidie.

Procedure

  • De havenbedrijven sturen jaarlijks hun aanvragen tot subsidiëring van een opdracht van het komende kalenderjaar via het departement Mobiliteit en Openbare Werken naar de minister vóór 31 juli van het lopende jaar. Per aanvraag wordt een aanvraagformulier in drievoud ingediend, overeenkomstig het model opgesteld door de Vlaamse Overheid.
  • De minister verklaart de aanvraag tot medefinanciering binnen een termijn twee maanden na ontvangst al dan niet ontvankelijk.
  • De Vlaamse Regering beslist over de ontvankelijke aanvragen binnen een termijn van vier maanden na ontvangst. De beslissing vermeldt een omschrijving van de activiteiten waar medefinanciering voor wordt verleend, de geraamde totale kosten, het voorlopige forfaitaire bedrag dat voor de medefinanciering in aanmerking komt, de wijze waarop dat bedrag is vastgesteld en het bedrag van de voorschotten.

Bedrag

Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 100% van het forfaitaire bedrag dat voor medefinanciering in aanmerking komt.

Regelgeving

  • Havendecreet
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 betreffende de bepalingen inzake het toekennen van subsidies aan de havenbedrijven ten behoeve van de havenkapiteinsdiensten die expliciet kunnen worden toegewezen aan de verkeersafwikkeling, de veiligheid en de vrijwaring van het milieu.