Steun voor innovatieve samenwerkingsverbanden (VIS-trajecten)

VIS-trajecten (VIS staat voor Vlaams Innovatiesamenwerkingsverband) beogen concrete innovaties/veranderingen bij een zo ruim mogelijke groep van bedrijven.

Bij VIS-trajecten krijgt u steun om vanuit een concrete probleemstelling of vraaggedreven opportuniteit van een collectief van bedrijven, innovatieve oplossingen aan te bieden die op korte termijn toepasbaar zijn en die resulteren in zichtbare veranderingen met een duidelijke (economische) meerwaarde voor de ruime doelgroep.

De projectduur van een VIS-traject bedraagt in principe vier jaar, maar VIS-trajecten kunnen een looptijd hebben van minimaal 2 tot maximaal 6 jaar, met een tussentijdse evaluatie om de 2 jaar.

Voorwaarden

Een VIS-traject wordt aangevraagd door:

  • een Vlaams Innovatiesamenwerkingsverband (VIS). De volgende organisaties en/of samenwerkingsverbanden worden erkend als VIS:
    • ofwel een (ad-hoc)consortium van in hoofdzaak Vlaamse bedrijven. Bij de aanvraag moeten minimaal 10 bedrijven formeel lid te zijn van het consortium, met een representatieve kmo-vertegenwoordiging. Het samenwerkingsverband dat bij de aanvraag minimaal tien bedrijven telt, moet na twee jaar hetzij tot minstens 20 leden zijn uitgegroeid, hetzij een representatieve (twee derde)meerderheid van de doelgroep bevatten in het geval dat de doelgroep minder dan 20 bedrijven in Vlaanderen telt.
    • ofwel een organisatie die kan optreden namens een groep van bedrijven, zoals een beroepsfederatie of een specifieke belangenvereniging. Het representatieve karakter blijkt uit de niet-commerciële, neutrale positie die wordt ingenomen ten aanzien van de betrokken bedrijven;
  • een collectief of gelijkgesteld centrum of andere door de Vlaamse Regering aanvaarde instellingen
  • een combinatie van voorgaande.

Een initiatief dat gesteund wordt op basis van het VIS-besluit, is per definitie open van karakter, wat zich moet vertalen in de structuren en beheersorganen. Individuele bedrijven of groepen mogen niet uitgesloten worden.

Procedure

Jaarlijks is er een oproepdocument voor de indiening van projectaanvragen.

Bedrag

De subsidie voor VIS-trajecten bedraagt 80% van de aanvaardbare begroting van het project. De begroting bestaat uit personeelskosten en overige kosten. De financiering van de resterende 20% van het projectbudget gebeurt via bijdragen van de doelgroepbedrijven.