Kwaliteitscontrole van teeltmateriaal - siergewassen

Producenten van teeltmateriaal voor siergewassen moeten voldoen aan minimale kwaliteitseisen voordat ze de producten in de handel brengen. De producenten kunnen zelf kwaliteitscontroles uitvoeren. De Dienst Kwaliteit Plant van het Departement Landbouw en Visserij houdt toezicht op de kwaliteitscontrole.

Meer informatie en de nodige formulieren vindt u op de website van Landbouw en Visserij.

Bedrag

Er worden retributies aangerekend voor dossierkosten per gecertificeerde partij. De actuele geïndexeerde prijzen vindt u op de website.

Regelgeving

  • Koninklijk Besluit van 21 december 1999 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van siergewassen (B.S. 18 januari 2000)
  • Ministerieel Besluit van 19 februari 2000 tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal van siergewassen en siergewassen moeten voldoen, van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het toezicht op en de controle van leveranciers van deze materialen, van hun bedrijven en van de laboratoria, van de erkenning van de laboratoria en van aanvullende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de door leveranciers bij te houden lijsten van bovenvermelde gewassen (B.S. 29 april 2000).
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende de vaststelling van de retributies voor de inschrijving van de rassen in de nationale rassencatalogi, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardige teeltmateriaal en voor de keuring van dat materiaal (B.S. 23 februari 2007).