Kwaliteitscontrole en certificering van teeltmateriaal - zaaizaden

De Vlaamse overheid draagt er zorg voor dat de verbruiker van landbouw- en tuinbouwzaden hoogwaardige zaaizaden kan gebruiken. Als het gecontroleerde en gecertificeerde uitgangsmateriaal beantwoordt aan de wettelijk vastgelegde kwaliteitsgaranties, kan de gebruiker erop rekenen dat:

  • het materiaal in zulke omstandigheden geproduceerd is dat er vrijwel geen of maar een minimaal risico bestaat voor mechanische en genetische verontreiniging (rasidentiteit en raszuiverheid)
  • het materiaal voldoet aan minimale kwaliteitsnormen.

Daarom moet de producent van zaaizaden een aantal verplichte controles (veldkeuringen, partijkeuringen en laboratoriumonderzoek) laten uitvoeren.

Procedure

De producent vraagt de erkenning aan en laat de nodige controles uitvoeren. De Dienst Kwaliteit Plant van het Departement Landbouw en Visserij gaat na of de producent de wettelijk vastgelegde kwaliteitsgaranties biedt en respecteert. Als de keuringswerkzaamheden worden uitgevoerd zoals voorgeschreven is in de keurings- en certificeringsreglementen, wordt het teeltmateriaal gecertificeerd.

Meer informatie en de nodige formulieren vindt u op de website van Landbouw en Visserij.

Bedrag

Er worden retributies aangerekend voor teeltinschrijvingen, veldkeuringen, partijkeuringen en laboratoriumonderzoek. De actuele geïndexeerde prijzen vindt u op de website.

Regelgeving

  • Ministerieel Besluit van 21 juni 2010 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen (B.S. 7 juli 2010).
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 houdende de reglementering van de handel in de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen (B.S. 7 november 2003).
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van bietenzaad van landbouwrassen (B.S. 27 januari 2006).
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen (B.S. 25 januari 2006).
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie (B.S. 27 januari 2006).
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen (B.S. 2 juni 2005).
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende de vaststelling van de retributies voor de inschrijving van de rassen in de nationale rassencatalogi, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardige teeltmateriaal en voor de keuring van dat materiaal (B.S. 23 februari 2007), gewijzigd door het Officiële bericht van 29 juni 2012 over de indexatie van de retributies voor de plantaardige sector zoals bepaald in artikel 15.