Kwaliteitscontrole en certificering van teeltmateriaal - aardappelpootgoed

De Vlaamse overheid draagt er zorg voor dat de verbruiker van pootaardappelen hoogwaardig pootgoed kan gebruiken. Als het gecontroleerde en gecertificeerde uitgangsmateriaal beantwoordt aan de wettelijk vastgelegde kwaliteitsgaranties, kan de gebruiker erop rekenen dat het materiaal:

  • zo geproduceerd is dat er vrijwel geen of maar een minimaal risico bestaat op mechanische en genetische verontreiniging (rasidentiteit en raszuiverheid)
  • voldoet aan kwaliteitsnormen (quarantaineziekten, kwaliteit van de knollen).

Daarom moet de producent van het aardappelpootgoed een aantal verplichte controles laten uitvoeren, zoals grondstaalname, testen op aanwezigheid van quarantaine-organismen, veldkeuringen, partijkeuringen en virologische testen.

Procedure

De producent vraagt de erkenning aan en laat de nodige controles uitvoeren. De Dienst Kwaliteit Plant van het Departement Landbouw en Visserij gaat na of de producent de wettelijk vastgelegde kwaliteitsgaranties biedt en respecteert. Als de keuringswerkzaamheden worden uitgevoerd zoals voorgeschreven is in het keurings- en certificeringsreglement, wordt het teeltmateriaal gecertificeerd.

Meer informatie en de nodige formulieren vindt u op de website van Landbouw en Visserij.

Bedrag

Er worden retributies aangerekend voor de teeltinschrijvingen, veldkeuringen, virologische testen en partijkeuringen. De actuele geïndexeerde prijzen vindt u op de website.

Regelgeving

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van pootaardappelen (B.S. 26 februari 2007).
  • Ministerieel Besluit van 1 juli 2011 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen (B.S. 27 juli 2011).
  • Ministerieel Besluit van 2 juni 2009 tot vaststelling van bepaalde afwijkingen voor de toelating van landrassen en rassen in de landbouw die zich op natuurlijke wijze hebben aangepast aan de lokale en regionale omstandigheden en die door genetische erosie worden bedreigd, en voor het in de handel brengen van zaaizaad en pootaardappelen van die landrassen en rassen (B.S. 15 juni 2009).
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende vaststelling van de retributies voor de inschrijving van de rassen in de nationale rassencatalogi, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardige teeltmateriaal en voor de keuring van dat materiaal (B.S. 23 februari 2007), gewijzigd door het Officiële bericht van 29 juni 2012 over de indexatie van de retributies voor de plantaardige sector zoals bepaald in artikel 15.