Kwaliteitscontrole en certificering van hop

Hop die in de handel wordt gebracht moet droog en zuiver zijn en mag, in het geval van zaadloze hop, geen zaden bevatten. De controle van de minimumvereisten gebeurt op de volgende kenmerken:

 • vochtgehalte
 • gehalte aan bladeren en stengels
 • gehalte aan hopafval
 • gehalte zaden in 'zaadloze hop'.

Meer informatie over de productie van hop (de soorten, het areaal, de handelaars, Belgische bieren, …) vindt u op de website over Belgische hop.

Procedure

De bereiding en de certificering van hop moet vóór 31 maart volgend op de oogst plaatsvinden. Als erkende hopbereider kunt u zelf de controles uitvoeren of kunt u hiervoor een derde aanstellen.

 • Van elke partij hop neemt de controleur een mengmonster, verspreid over de volledige partij.
 • De monstername moet gebeuren kort na het drogen en vóór het persen.
 • De analyses moeten verlopen volgens de procedures beschreven in bijlage II van de Europese Verordening Nr. 1850/2006 betreffende de wijze van certificering van hop en hopproducten.
 • Ter controle neemt de Dienst Kwaliteit Plant van het Departement Landbouw en Visserij een aantal steekproefstalen.

Ten minste 24 uur voor het tijdstip van certificering, moet u het resultaat van de controle aan de Dienst Kwaliteit Plant voorleggen:

 • Zij controleren ter plaatse of de partij voldoet aan de voorwaarden.
 • Zij brengen u op de hoogte van de goedkeuring of de afkeuring van de partij:
  • Als de partij beantwoordt aan de certificeringscriteria, overhandigt de dienst u een certificaat.
  • Als een partij niet voldoet en wordt afgekeurd, dan hebt u vijf werkdagen om een bezwaarschrift in te dienen bij de dienst.

Na de certificering mag u de hop in de handel brengen.

Regelgeving

 • Europese verordening nr. 1850/2006 van de Commissie van 14 december 2006 betreffende de wijze van certificering van hop en hopproducten.
 • Besluit van de Vlaamse regering van 3 december 2010 betreffende de certificering van hop en hopproducten (B.S. 24 december 2010).