Kwaliteitscontrole en certificering van fruitgewassen

Producenten van teeltmateriaal en planten van fruitgewassen moeten voldoen aan minimale kwaliteitseisen voordat ze de producten in de handel brengen. De producenten kunnen zelf kwaliteitscontroles uitvoeren. De Dienst Kwaliteit Plant van het Departement Landbouw en Visserij kan supplementaire controles van het geproduceerde materiaal uitvoeren en kwaliteitslabels uitreiken.

Meer informatie en de nodige formulieren vindt u op de website van Landbouw en Visserij.

Bedrag

Er worden retributies aangerekend voor dossierkosten per gecertificeerde partij. De actuele geïndexeerde prijzen vindt u op de website.

Regelgeving

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 22 januari 2010 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt (B.S. 10 maart 2010)
  • Ministerieel Besluit van 19 februari 2000 tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal van fruitgewassen en fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt moeten voldoen, van de uitvoeringsbepalingen m.b.t. het toezicht op en de controle van leveranciers van deze materialen, van hun bedrijven en van de laboratoria, van de erkenning van de laboratoria en van uitvoeringsbepalingen m.b.t. de door de leveranciers bij te houden lijsten van rassen van bovenvermelde gewassen (B.S. 4 mei 2000).
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende de vaststelling van de retributies voor de inschrijving van de rassen in de nationale rassencatalogi, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardige teeltmateriaal en voor de keuring van dat materiaal (B.S. 23 februari 2007).