Erkenning van lokale geloofsgemeenschappen

Lokale geloofsgemeenschappen, kerken en besturen van erediensten moeten erkend zijn door de Vlaamse overheid. Een erkenning schept rechten en verplichtingen voor de geloofsgemeenschap en de betrokken Vlaamse gemeente(n).

Plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen die een erkenning krijgen, moeten elk jaar:

 • een budget indienen
 • een verslag bezorgen over haar concrete betrokkenheid bij het geheel van de lokale gemeenschap, met een verduidelijking van de wijze waarop de gemeenschap:
  • in haar werking en haar contacten met gelovigen en derden (uitgezonderd de eigen liturgie) de Nederlandse taal gebruikt
  • en haar contacten met de bestuurlijke overheid van de gemeente(n) van haar gebiedsomschrijving organiseert.

Voorwaarden

De kerk- of geloofsgemeenschap kan pas een erkenning krijgen wanneer voldaan is aan de volgende voorwaarden:

 • Het aanvraagdossier moet volledig zijn.
 • De gemeenschap moet financieel leefbaar zijn.
 • De gemeenschap moet maatschappelijke relevant zijn.
 • De gemeenschap moet de wetgeving inzake het gebruik van talen in bestuurszaken correct toepassen.
 • De huidige en toekomstige geestelijke bedienaars moeten voldoen aan de inburgeringsplicht.
 • De gemeenschap moet individuen en verenigingen uit de gemeenschap en uit de lokalen van de gemeenschap weren die (oproepen om te) handelen in strijd met de Grondwet en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.
 • De gemeenschap mag geen medewerking verlenen aan activiteiten in strijd met de Grondwet en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.

Procedure

Aanvragen voor een erkenning van een plaatselijke kerk- of geloofsgemeenschap kunnen uitsluitend worden ingediend door het federaal erkend representatief orgaan van de betrokken eredienst. Aanvragen die niet van dit orgaan uitgaan zijn onontvankelijk en komen niet in aanmerking voor behandeling.

Het representatief orgaan van de eredienst dient een aanvraagdossier in bij de Afdeling Lokale Organisatie en Werking van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB). Vervolgens wordt de aanvraag onderworpen aan het (niet bindend) advies van een aantal andere overheden:

 • elke gemeenteraad in het werkingsgebied van de gemeenschap
 • elke gemeenteraad en provincieraad die moet bijdragen in het budget van de betrokken eredienstinstelling
 • de federale minister van Justitie.

Na het advies kan de Vlaamse overheid beslissen of de geloofsgemeenschap al dan niet wordt erkend.

Uitzonderingen

Alle erkenningen van plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen die werden verleend vóór de inwerkingtreding op 1 februari 2006 blijven van toepassing.

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten (gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012).

Toelichting: Omzendbrief BA-2006/04 betreffende de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen.