Erkenning van een producent van vegetatief teeltmateriaal van wijnstokken

Wie teeltmateriaal van wijnstokken in de handel wil brengen moet een erkenning krijgen van de Vlaamse overheid.

Procedure

U moet een aanvraag tot erkenning indienen bij de Dienst Kwaliteit van het Departement Landbouw en Visserij.

Regelgeving

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2003 betreffende het in de handel brengen van vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken (B.S. 29 december 2003)
  • Ministerieel Besluit van 29 juni 2006 betreffende het begeleidende document dat vereist is bij het in de handel brengen van vegetatief teeltmateriaal van wijnstokken (B.S. 18 juli 2006)
  • Ministerieel Besluit van 29 juni 2006 tot wijziging van de bijlagen bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2003 betreffende het in de handel brengen van vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken (B.S. 18 juli 2006)