Erkenning van een operator van aardappelpootgoed

Ondernemingen die teeltmateriaal van aardappelpootgoed willen produceren, in de handel brengen of bereiden in het Vlaamse Gewest, moeten een erkenning krijgen van de Vlaamse overheid. De volgende operatoren kunnen een erkenning aanvragen:

 • producent van pootgoed
 • leverancier van pootgoed:
  • bereider van pootgoed
  • producent-bereider van pootgoed
  • verdeler van pootgoed in kleine verpakkingen.

De erkenning is geldig van 1 juli tot 30 juni van het jaar daarop. De erkenning wordt uitdrukkelijk jaarlijks verlengd zolang de opgelegde voorwaarden vervuld blijven en de aangegane verbintenissen gerespecteerd blijven.

Procedure

U moet een aanvraag tot erkenning indienen bij de Dienst Kwaliteit Plant van het Departement Landbouw en Visserij.

Bedrag

De operatoren moeten een jaarlijkse bijdrage betalen van 55 euro.

Die bijdrage wordt vermeerderd met een supplement van 110 euro voor handelaar-bereider in aardappelpootgoed als die activiteiten uitvoert voor andere pootgoedproducenten. De actuele geïndexeerde prijzen vindt u op de website.

Regelgeving

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van pootaardappelen (B.S. 26 februari 2007).
 • Ministerieel Besluit van 1 juli 2011 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen (B.S. 27 juli 2011).
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende de vaststelling van de retributies voor de inschrijving van de rassen in de nationale rassencatalogi, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardige teeltmateriaal en voor de keuring van dat materiaal (B.S. 23 februari 2007), gewijzigd door het Officiële bericht van 29 juni 2012 over de indexatie van de retributies voor de plantaardige sector zoals bepaald in artikel 15.