Erkenning van een operator die actief is in de sector zaaizaad (productie en handel)

De Vlaamse overheid erkent de volgende types operatoren in de sector zaaizaad:

 • handelaar-bereider van zaaizaden
 • bereider van mengsels van zaaizaden
 • uitvoerder van veldkeuringen onder officieel toezicht voor derden
 • staalnemer van zaaizaden onder officieel toezicht
 • officieel erkend laboratorium voor de ontleding van zaaizaden of zaadonderzoek onder officieel toezicht
 • repelaar-stockeerder
 • verdeler van zaaizaad in kleine verpakkingen
 • verantwoordelijke voor de productie van standaardzaad
 • inschrijvingsnemer.

Inschrijvingsnemers kunnen in hoofde van handelaar-bereider een erkenning krijgen, maar ze zijn niet verplicht om erkend te zijn als inschrijvingsnemer.

De erkenning is een jaar geldig, van 1 juli van het aanvraagjaar tot 30 juni van het daaropvolgende jaar. De erkenning wordt uitdrukkelijk jaarlijks verlengd zolang de opgelegde voorwaarden vervuld blijven en de aangegane verbintenissen gerespecteerd blijven.

Procedure

U moet een aanvraag tot erkenning indienen bij de Dienst Kwaliteit Plant van het Departement Landbouw en Visserij.

Bedrag

Voor de erkenning van operator van teeltmateriaal moet u een jaarlijkse bijdrage betalen van 55 euro. Die bijdrage wordt vermeerderd met:

 • een supplement van 330 euro voor:
  • handelaars-bereiders van zaaizaden
  • bereiders die soortmengsels bereiden en ook erkend zijn als handelaar-bereider
 • een supplement van 110 euro voor:
  • bereiders die soortmengsels bereiden en niet erkend zijn als handelaar-bereider
  • uitvoerders van veldkeuringen onder officieel toezicht voor derden
  • staalnemers van zaaizaden onder officieel toezicht
  • het uitvoeren van zaaizaadontledingen onder officieel toezicht voor derden of voor eigen rekening.

De actuele geïndexeerde prijzen vindt u op de website.

Regelgeving

 • Ministerieel Besluit van 21 juni 2010 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen (B.S. 7 juli 2010).
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 houdende de reglementering van de handel in de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen (B.S. 7 november 2003).
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van bietenzaad van landbouwrassen (B.S. 27 januari 2006).
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen (B.S. 25 januari 2006).
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie (B.S. 27 januari 2006).
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen (B.S. 2 juni 2005).
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende de vaststelling van de retributies voor de inschrijving van de rassen in de nationale rassencatalogi, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardige teeltmateriaal en voor de keuring van dat materiaal (B.S. 23 februari 2007), gewijzigd door het Officiële bericht van 29 juni 2012 over de indexatie van de retributies voor de plantaardige sector zoals bepaald in artikel 15.