Erkenning van een gespecialiseerd pluimveebedrijf

Gespecialiseerde pluimveebedrijven moeten vanaf een bepaalde capaciteit beschikken over een erkenning van de Vlaamse overheid. De erkenning wordt verleend aan de volgende gespecialiseerde pluimveebedrijven:

  • broeierijen
  • selectiebedrijven
  • vermeerderingsbedrijven.

De erkende bedrijven registreren hun activiteiten en leveren statistische informatie aan de overheid voor het Europees marktbeleid.

Voorwaarden

De erkenning is verplicht voor bedrijven met de volgende capaciteit:

  • loopvogels: meer dan 250 broedeieren of 25 stuks fok- of vermeerderingspluimvee
  • ander pluimvee: meer dan 1.000 broedeieren of 100 stuks fok- of vermeerderingspluimvee:

Procedure

De exploitant van een gespecialiseerd pluimveebedrijf moet het juiste aanvraagformulier tot erkenning invullen en bezorgen aan de Dienst Kwaliteit Dier van het Departement Landbouw en Visserij. U kunt het formulier downloaden op de website van Landbouw en Visserij.

Regelgeving

  • Koninklijk besluit van 2 juni 1998 betreffende de zoötechnische en genealogische voorschriften voor de verbetering en de instandhouding van de pluimvee- en konijnenrassen
  • Ministerieel besluit van 17 maart 2005 betreffende de erkenning van gespecialiseerde pluimveebedrijven
  • Verordening (EG) nr. 617/2008 van de Commissie van 27 juni 2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat betreft de handelsnormen voor broedeieren en kuikens van pluimvee (PB L 168 van 28.6.2008, blz. 5-16)
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende de organisatie van de fokkerij van voor de landbouw nuttige huisdieren
  • Ministerieel besluit van 27 september 2011 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikelen 4, 5, 6, 7 en 59, §1, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010