Erkenning van de psychiatrische verzorgingstehuizen

De Vlaamse overheid staat in voor de programmatie, de inspectie en de erkenning van de psychiatrische verzorgingstehuizen in Vlaanderen en Brussel. Dit zijn residentiële instellingen voor personen met psychische problemen, bij wie de toestand in die mate gestabiliseerd is dat zij geen opname in een ziekenhuis nodig hebben.

Deze verschillende bevoegdheden worden uitgevoerd door Zorg en Gezondheid en het Vlaams Agentschap Zorginspectie. De concrete taakverdeling tussen beide agentschappen werd vastgelegd in een overeenkomst.

  • Programmatie: de Vlaamse overheid is bevoegd voor het verlenen van de planningsvergunningen. Een planningsvergunning is een beslissing waaruit blijkt dat de aangevraagde capaciteit, wijziging van capaciteit en/of bestemming van een voorziening past in de programmatie of de behoefteraming van die specifieke soort van voorziening. De programmatienormen worden bepaald door de federale overheid, met dien verstande dat de Vlaamse overheid aan de federale normen eigen normen kan toevoegen voor zover ze hierbij niet afwijkt van de bestaande normen en de federale bevoegdheid respecteert.
  • Erkenning: de erkenningen gebeuren bij besluit op voordracht van Zorg en Gezondheid.
  • Inspectie: ieder psychiatrisch verzorgingstehuis wordt minimaal om de vijf jaar geïnspecteerd door het Agentschap Zorginspectie. Een inspectieteam van dit Agentschap doet vaststellingen ter plaatse. Een negatieve inspectie kan leiden tot het inkorten of intrekken van de erkenning.

Voorwaarden

  • Een psychiatrische verzorgingstehuis kan pas een erkenning krijgen, als de aangevraagde capaciteit of de wijziging van capaciteit van een voorziening past binnen de programmatie. U moet daarvoor een planningsvergunning aanvragen bij Zorg en Gezondheid.
  • Zorg en Gezondheid erkent psychiatrische verzorgingstehuizen. Het psychiatrisch verzorgingstehuis moet aan een aantal erkenningsvoorwaarden voldoen. Op de website van Zorg en Gezondheid vindt u meer informatie over de erkenningsvoorwaarden.

Procedure

Als u voor de eerste keer een erkenning als psychiatrisch verzorgingstehuis aanvraagt, wordt u eerst voorlopig erkend.

  • Stuur uw aanvraag van een voorlopig vergunning naar Zorg en Gezondheid. Samen met uw aanvraag moet u een aantal documenten meesturen. Over welke documenten het precies gaat, dat kunt u nalezen op de website van Zorg en Gezondheid.
  • Een paar weken nadat de aanvraag werd ontvangen, zal Zorg en Gezondheid u een brief sturen met de beslissing of u een voorlopige erkenning krijgt. Een voorlopige erkenning blijft 1 jaar geldig.
  • Bij afloop van de voorlopige erkenning van een psychiatrisch verzorgingstehuis, gebeurt een inspectie door het agentschap Zorginspectie. Op basis daarvan kent Zorg en Gezondheid de erkenning toe.

De erkenning geldt voor een periode van maximaal 6 jaar (in de praktijk bijna altijd 5 jaar) en is hernieuwbaar.

Verlenging van de erkenning

Uiterlijk 6 maanden voor het verstrijken van uw lopende erkenning moet u als erkend psychiatrisch verzorgingstehuis een aanvraag tot verlenging van erkenning indienen bij Zorg en Gezondheid.

Meer informatie over de procedure vindt u op de website van Zorg en Gezondheid.

Regelgeving

  • Besluit van de Vlaamse regering van 18 februari 1997 tot vaststelling van de procedure voor het verkrijgen van een planningsvergunning en een exploitatievergunning voor intramurale en transmurale voorzieningen in de gezondheidszorg.
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 1997 tot vaststelling van de procedure voor de erkenning en de sluiting van rust- en verzorgingstehuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen en samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en diensten.