Erkenning of melding en subsidiëring van de verenigingen van gebruikers en mantelzorgers

De Vlaamse overheid is bevoegd voor de aanmelding, programmatie, de erkenning en de subsidiëring van en het toezicht op de verenigingen van gebruikers en mantelzorgers.

Een vereniging van gebruikers en mantelzorgers kan, maar hoeft niet, erkend te worden door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Wie een vereniging wil oprichten, zonder dit te laten erkennen, moet zich wel altijd vooraf melden aan het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid erkent en subsidieert de verenigingen van gebruikers en mantelzorgers. Om erop toe te zien dat een vereniging blijft voldoen aan de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden, kan er in de voorziening een inspectie uitgevoerd worden. Die inspecties worden niet uitgevoerd door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, maar door het agentschap Zorginspectie.

Voorwaarden

Voorwaarden voor erkenning

Een van de voorwaarden om als vereniging van gebruikers en mantelzorgers erkend te kunnen worden, is dat er voldoende ruimte is in de programmatie. Die programmatie is de behoefteraming die door de Vlaamse overheid wordt opgesteld. Er zijn 6 organisaties erkend als vereniging van gebruikers en mantelzorgers. De programmatie is daarmee volledig ingevuld. Er kunnen op dit ogenblik dus geen nieuwe organisaties erkend worden.

Een vereniging van gebruikers en mantelzorgers kan alleen een erkenning krijgen en behouden als de vereniging voldoet aan de erkenningsvoorwaarden. De specifieke erkenningsvoorwaarden voor deze verenigingen vindt u op de website van Zorg en Gezondheid.

Voorwaarden voor subsidiëring

Enkel een erkende vereniging kan subsidies ontvangen van Zorg en Gezondheid. Maar een erkenning houdt niet automatisch in dat u ook subsidies ontvangt. Subsidiëring hangt af van een aantal omstandigheden. Daarnaast moet de erkende vereniging om in aanmerking te komen voor subsidiëring voldoen aan een aantal subsidiëringsvoorwaarden. Deze subsidiëringsvoorwaarden kunt u nalezen op de website van Zorg en Gezondheid.

Procedure

Erkenning

Om een vereniging van gebruikers en mantelzorgers te laten erkennen, dient u een aanvraag met bijlagen in bij Zorg en Gezondheid. Het aanvraagformulier vindt u op de website van Zorg en Gezondheid. Er zijn op dit ogenblik 6 organisaties erkend als vereniging van gebruikers en mantelzorgers. De programmatie voor de verenigingen van gebruikers en mantelzorgers is daarmee volledig ingevuld. Er kunnen daarom geen nieuwe organisaties meer erkend worden als vereniging van gebruikers en mantelzorgers.

Melding

Wie een vereniging van gebruikers en mantelzorgers wil oprichten, zonder die te laten erkennen, moet zich wel altijd vooraf melden aan Zorg en Gezondheid.

U moet de aanmelding met een aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs bezorgen aan Zorg en Gezondheid. De aanmelding moet volgende informatie bevatten:

  • een omschrijving van de aangeboden of georganiseerde hulp
  • de identiteitsgegevens van de aanmelder
  • een plan van de gemeente met een aanduiding van de exacte inplantingsplaats
  • het werkgebied waar de hulp geboden wordt.

U zult na het indienen een ontvangstmelding ontvangen van Zorg en Gezondheid.

Subsidiëring

Om in aanmerking te komen voor subsidies, moet u als initiatiefnemer van een vereniging van mantelzorg een subsidieaanvraag indienen. Dat moet u doen samen met uw erkenningsaanvraag. De subsidieaanvraag maakt deel uit van het formulier voor de erkenningsaanvraag.

Een erkenning betekent echter niet meteen dat u ook gesubsidieerd zult worden. De minister van Welzijn bepaalt namelijk jaarlijks hoeveel en welke nieuwe initiatieven in aanmerking kunnen komen voor subsidiëring, afhankelijk van de beschikbare middelen.

Bedrag

Verenigingen van gebruikers en mantelzorgers die recht hebben op subsidies, ontvangen jaarlijks een subsidie-enveloppe. De uitbetaling gebeurt via voorschotten en een saldo.

De subsidiebedragen voor het huidige werkjaar kunt u nalezen op de website van Zorg en Gezondheid.

Regelgeving

  • Het woonzorgdecreet van 13 maart 2009
  • Het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers: met bijlage XIII - Verenigingen van gebruikers en mantelzorgers.
  • Het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers