Erkenning en subsidiëring van het autonoom vrijwilligerswerk in de zorgsector

Vrijwilligerswerk is en blijft uitermate belangrijk in de sectoren van welzijn en gezondheid. De Vlaamse overheid erkent en subsidieert het autonoom vrijwilligerswerk via de afdeling Welzijn en Samenleving.

Een autonome vrijwilligersorganisatie is een organisatie die haar doel uitsluitend of hoofdzakelijk met de inzet van vrijwilligers nastreeft en die niet door de Vlaamse overheid erkend of gesubsidieerd is conform een sectorale regelgeving. Een autonome vrijwilligersorganisatie onderscheidt zich dus duidelijk van het ingebouwd vrijwilligerswerk. Dit situeert zich binnen de verschillende erkende en gesubsidieerde voorzieningen en organisaties.

Voorwaarden

  • De organisatie rekruteert vrijwilligers, zorgt voor een passend onthaal en passende vorming en ondersteuning van de vrijwilligers zodat ze het vrijwilligerswerk op een kwaliteitsvolle wijze kunnen verrichten.
  • Voor de vrijwilliger het vrijwilligerswerk aanvat, wordt er een afsprakennota opgesteld, die door de organisatie en de vrijwilliger wordt ondertekend.
  • De organisatie gaat een verzekering aan voor de vrijwilliger. De vrijwilliger kan alleen van de organisatie een onkostenvergoeding krijgen.
  • De organisatie is opgericht als een rechtspersoon die geen winst nastreeft of als een specifiek initiatief van een openbaar bestuur.
  • Ze organiseert gedurende minstens één jaar autonoom vrijwilligerswerk.
  • De organisatie van het vrijwilligerswerk is haar hoofdzakelijke doelstelling.

Bedrag

Binnen de beschikbare begrotingskredieten wordt aan organisaties een jaarlijkse subsidie toegekend.

Regelgeving

  • Decreet op de erkende organisaties voor autonoom vrijwilligerswerk en de organisaties met ingebouwd vrijwilligerswerk.
  • Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers.