Erkenning en subsidiëring van de instellingen voor schuldbemiddeling

Een OCMW of een CAW kan erkend worden als instelling voor schuldbemiddeling. Zij helpen mensen met financiële problemen om hun budget te beheren en kunnen bemiddelen bij schuldeisers. De afdeling Welzijn en Samenleving subsidieert samenwerkingsverbanden van erkende instellingen voor schuldbemiddeling voor de volgende opdrachten:

  1. preventie-initiatieven nemen en aan nazorg doen om schuldenlast of herval in schuldenlast te voorkomen;
  2. initiatieven nemen ter ondersteuning van een toegankelijke, cliëntgerichte en integrale budget- en schuldhulpverlening, om gezinnen en personen in staat te stellen om zelf verantwoordelijkheid te (leren) dragen voor hun duurzaam budgetmanagement.

Het Vlaams Centrum Schuldenlast (VCS) is het Vlaams expertisecentrum rond schulden en schuldoverlast. Het VCS geeft opleiding aan schuldbemiddelaars, houdt een handboek voor schuldbemiddeling bij, heeft een juridische helpdesk, bouwt een documentatiecentrum schuldoverlast uit, zet preventieacties op en stimuleert methodiekontwikkeling.

Voorwaarden

Het OCMW of CAW moet zowel een maatschappelijk assistent als een jurist in dienst hebben. De maatschappelijk assistent en jurist moeten ofwel over minstens drie jaar nuttige ervaring beschikken, ofwel een gespecialiseerde opleiding van ten minste zestig uur gevolgd hebben. Deze gespecialiseerde opleiding inzake schuldbemiddeling wordt aangeboden door het VCS.

Procedure

De afdeling Welzijn en Samenleving erkent OCMW's, OCMW-verenigingen en CAW's, die voldoen aan de voorwaarden, als instellingen voor schuldbemiddeling.

De afdeling Welzijn en Samenleving subsidieert jaarlijks samenwerkingsverbanden van erkende instellingen voor schuldbemiddeling voor het voorkomen en terugdringen van schuldenlast en subsidieert jaarlijks het Vlaams Centrum Schuldenlast.

De afdeling Welzijn en Samenleving verleent jaarlijks een subsidie aan het Vlaams Centrum Schuldenlast om hun werking verder uit te bouwen

Meer informatie over de voorwaarden en procedure vindt u op de website van de afdeling Welzijn en Samenleving van het Departement WVG.

Regelgeving

Decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van de instellingen voor schuldbemiddeling tot subsidiëring van een Vlaams Centrum Schuldenlast (gewijzigd bij decreet van 28 april 2006, 10 juli 2008 en 21 juni 2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van de instellingen voor schuldbemiddeling tot subsidiëring van een Vlaams Centrum Schuldenlast (gewijzigd bij besluit van 11 januari 2008, 07 oktober 2011 en 31 januari 2014)