Erkenning en subsidiëring van de dagverzorgingscentra voor ouderen

De Vlaamse overheid is bevoegd voor de programmatie, het toezicht en de erkenning van de dagverzorgingscentra die opvang en verzorging aanbieden aan ouderen in Vlaanderen en Brussel.

  • Programmatie: de Vlaamse overheid is bevoegd voor het verlenen van de planningsvergunningen. Een planningsvergunning is een beslissing waaruit blijkt dat de aangevraagde capaciteit, wijziging van capaciteit en/of bestemming van een voorziening past in de programmatie of de behoefteraming van die specifieke soort van voorziening.
  • Erkenning: de erkenningen gebeuren bij besluit op voordracht van Zorg en Gezondheid.
  • Inspectie: De inspectie van dagverzorgingscentra gebeurt door het agentschap Zorginspectie. Zorg en Gezondheid baseert zich op die inspecties voor het al dan niet toekennen, inkorten of opheffen van de erkenning.

De dagverzorgingscentra komen ook in aanmerking voor een werkingssubsidie en kunnen voor infrastructuursubsidies terecht bij het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA).

Voorwaarden

  • Een dagverzorgingscentrum kan pas een erkenning krijgen, als de aangevraagde capaciteit of de wijziging van capaciteit van een voorziening past binnen de programmatie. U moet daarvoor een planningsvergunning aanvragen bij Zorg en Gezondheid.
  • Zorg en Gezondheid erkent de dagverzorgingscentra. Het centrum moet aan een aantal erkenningsvoorwaarden voldoen.
  • Dagverzorgingscentra krijgen subsidies van de Vlaamse overheid, als ze voldoen aan een aantal voorwaarden.

Procedure

Regelgeving

  • Het woonzorgdecreet van 13 maart 2009
  • Het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers: met bijlage IX - dagverzorgingscentra.