Erkenning en subsidiëring van de centra voor kortverblijf voor ouderen

De Vlaamse overheid is bevoegd voor de programmatie, het toezicht en de erkenning van de centra voor kortverblijf in Vlaanderen en Brussel. Een centrum voor kortverblijf biedt tijdelijk verzorging en opvang aan ouderen.

  • Programmatie: de Vlaamse overheid is bevoegd voor het verlenen van de planningsvergunningen. Een planningsvergunning is een beslissing waaruit blijkt dat de aangevraagde capaciteit, wijziging van capaciteit en/of bestemming van een voorziening past in de programmatie of de behoefteraming van die specifieke soort van voorziening.
  • Erkenning: de erkenningen gebeuren bij besluit op voordracht van Zorg en Gezondheid.
  • Inspectie: De inspectie van centra voor kortverblijf gebeurt door het agentschap Zorginspectie. Zorg en Gezondheid baseert zich op die inspecties voor het al dan niet toekennen, inkorten of opheffen van de erkenning.

Centra voor kortverblijf komen ook in aanmerking voor een werkingssubsidie en een animatiesubsidie. Voor infrastructuursubsidies kunnen deze centra terecht bij het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA).

Voorwaarden

  • Een centrum voor kortverblijf kan pas een erkenning krijgen, als de aangevraagde capaciteit of de wijziging van capaciteit van een voorziening past binnen de programmatie. U moet daarvoor een planningsvergunning aanvragen bij Zorg en Gezondheid.
  • Zorg en Gezondheid erkent de centra voor kortverblijf. Het centrum moet aan een aantal erkenningsvoorwaarden voldoen.
  • Centra voor kortverblijf krijgen subsidies van de Vlaamse overheid, als ze voldoen aan een aantal voorwaarden.

Meer informatie over deze voorwaarden vindt u op de website van Zorg en Gezondheid.

Procedure

De nodige formulieren en alle nuttige informatie omtrent de aanvraagprocedure voor een erkenning als centrum voor kortverblijf kunt u terugvinden op de website Zorg en Gezondheid.