Erkenning en ondersteuning van een beschutte werkplaats

In een beschutte werkplaats kunnen personen met een arbeidshandicap, die niet in staat zijn om in het normaal economisch circuit te werken, een beroepsactiviteit uitoefenen die met hun capaciteiten overeenstemt. Het lagere rendement van de werknemers met een handicap en de kosten van hun omkadering worden door de overheid bijgepast.

  • De werknemers met een arbeidshandicap worden gesubsidieerd op basis van een forfait per gepresteerd of gelijkgesteld arbeidsuur. Voor de zwakke werknemers geldt een verhoogd uurforfait.
  • De omkadering wordt op basis van het aantal tewerkgestelde doelgroeparbeiders bepaald. Er worden monitoren, bedienden, maatschappelijk assistenten, leiders, assistent-leiders en personeelsleden 'economische uitdagingen' gesubsidieerd. Per functie is er een vastgelegd jaarbedrag.

Beschutte werkplaatsen kunnen een beroep doen op een erkend adviesbureau in de sociale economie voor het uitvoeren van

  • een basisopvolgingspakket
  • een ad-hocadviesverlening
  • een haalbaarheidsstudie
  • het verplichte managementadvies bij verlieslatendheid.

De Vlaamse overheid betaalt (een deel van) de kosten ingeval van adviesverlening door een erkend adviesbureau in de sociale economie.

Sinds 1 april 2015 is de regelgeving voor beschutte en sociale werkplaatsen vervangen door de regelgeving voor maatwerk bij collectieve inschakeling.