Erkenning als terreinbeherende natuurvereniging

De Vlaamse overheid kan natuurverenigingen erkennen als terreinbeherende natuurvereniging. Verenigingen hebben deze erkenning nodig om subsidies van de overheid te kunnen krijgen voor het verwerven van gronden. De erkenning is dus niet nodig voor de erkenning van natuurreservaten op zich!

Er zijn drie niveaus van erkenning:

  • Gewestelijke erkende terreinbeherende natuurvereniging
  • Provinciale erkende terreinbeherende natuurvereniging
  • Regionale erkende terreinbeherende natuurvereniging

Het verschil tussen de drie niveaus hangt samen met het werkingsgebied van de vereniging.

Voorwaarden

Om een erkenning te krijgen, moet een vereniging voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • De vereniging moet natuurbescherming en beheer van natuurgebieden als een duidelijke doelstelling in haar statuten opgenomen hebben.
  • De vereniging moet een vzw-statuut hebben en beschikken over een permanent secretariaat, dat minstens gedurende 20 uur per week bemand is.
  • De vereniging beheert al gedurende minstens 9 jaar een erkend natuurreservaat. Afhankelijk van de grootte van haar werking moet ze ook een minimum aantal erkende natuurreservaten beheren.

Procedure

De vereniging stuurt de aanvraag voor de erkenning als terreinbeherende natuurvereniging aangetekend naar het Agentschap voor Natuur en Bos.

Regelgeving

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, kortweg natuurdecreet.

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2003 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingen en houdende toekenning van subsidies.