Erkenning als natuurreservaat

Private beheerders van een erkend natuurreservaat hebben recht op een aantal subsidies.

Voorwaarden

Iedereen, behalve de gewesten en de federale overheid, kan een aanvraag voor erkenning van een natuurreservaat indienen. Gemeenten en provincies kunnen dus ook een aanvraag indienen.

De aanvraag houdt rekening met:

  • de hoge actuele of potentiële natuurwaarde van het betreffende terrein;
  • de beschermende statuten van het terrein;
  • de vooruitzichten voor het verbeteren en het voortbestaan van de ecologische waarden;
  • de oppervlakte van het terrein en de uitbreidingsmogelijkheden binnen het visiegebied zoals beschreven voor de erkenning als natuurreservaat;
  • het actuele en toekomstige beheer van het terrein;
  • het actuele natuurtype en de natuurstreefbeelden;
  • openstelling van het gebied voor een breed publiek.

Procedure

  • U stuurt de aanvraag aangetekend naar het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).
  • Eenmaal de aanvraag door ANB is ontvangen, wordt ze gecontroleerd op haar volledigheid. Indien nodig, worden bijkomende aanvullingen gevraagd. Tevens wordt bij verschillende administraties advies ingewonnen.
  • Op basis van al die gegevens neemt de minister dan een beslissing.

De erkenning geldt in principe voor 27 jaar.

Regelgeving

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, kortweg natuurdecreet

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2003 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingen en houdende toekenning van subsidies