Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden van de Vlaamse sociale bescherming

Wie aangesloten is bij de Vlaamse Sociale Bescherming en ernstig en langdurig zorgbehoevend is, kan maandelijks een zorgbudget krijgen in de kosten voor niet-medische zorg. Dit wordt het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden genoemd. Vroeger heette dit de tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering.
Het is een vaste vergoeding die maandelijks door uw zorgkas wordt uitbetaald.

Er bestaan twee verschillende zorgbudgetten voor zwaar zorgbehoevenden:

 • het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden bij mantel- en thuiszorg voor mensen die thuis wonen en hulp krijgen van familie, vrienden of professionele hulp, of verblijven in een service flat
 • het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden bij residentiële zorg voor inwoners van een erkend woonzorgcentrum, rust- en verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis. In het geval van een kortverblijf in een residentiële voorziening kan er geen aanvraag voor een zorgbudget bij residentiële zorg ingediend worden. Er kan wel een aanvraag voor een zorgbudget bij mantel- en thuiszorg ingediend worden voor deze personen.

Combineren van vergoedingen

Een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden kan niet gecombineerd worden met:

 • een budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke hulp of een persoonsvolgend budget van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (enkel bij meerderjarigen)
 • een verblijf in een gehandicaptenvoorziening voor meerderjarigen buiten Vlaanderen
 • ambulante ondersteuning door een gehandicaptenvoorziening voor meerderjarigen buiten Vlaanderen
 • een inschrijving in een internaat of internaat permanente openstelling van een medisch-pedagogisch instituut van het Gemeenschapsonderwijs
 • een persoonlijk assistentiebudget (enkel bij minderjarigen)
 • een voltijds verblijf in een Multifunctioneel Centrum van het VAPH (voor personen tot en met 21 jaar, of uitzonderlijk tot en met 25 jaar)
 • een voltijds verblijf in een residentiële gehandicaptenvoorziening voor minderjarigen buiten Vlaanderen

In dat geval ontvangt men geen zorgbudget van de eerste dag van de maand na de start van het hierboven genoemde budget, de inschrijving of het verblijf tot het einde van de maand waarin het budget, de inschrijving of het verblijf beëindigd wordt.

Er is een overgangsmaatregel voor personen die voor december 2016 een zorgbudget voor mantel- en thuiszorg hadden en op dat moment niet voltijds in een residentiële voorziening van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap voor meerderjarigen verbleven. Onder bepaalde voorwaarden blijven zij hun rechten behouden.

Voorwaarden

Op het moment van de aanvraag moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • ernstig en langdurig zorgbehoevend zijn
 • in Vlaanderen of Brussel wonen
 • de laatste 5 jaar ononderbroken in Vlaanderen en/of Brussel wonen ofwel ononderbroken sociaal verzekerd zijn in een lidstaat van de Europese Unie (EU) of in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) (inclusief Wallonië) ofwel een combinatie van beide voorwaarden
 • aangesloten zijn bij een zorgkas (personen die vrijgesteld zijn van de Vlaamse Sociale Bescherming kunnen geen zorgbudget aanvragen)
 • geen aanvraag hebben ingediend bij een andere zorgkas
 • voor residentiële zorg: effectief verblijven in een erkende residentiële voorziening (ook rusthuizen in Brussel komen hiervoor in aanmerking).
 • Vanaf 1/1/2017: indien er voor een - 18jarige een aanvraag wordt ingediend moet ook één van beide ouders aangesloten zijn bij een zorgkas. Deze regel geldt niet indien:
  • Ouders niet mogen aansluiten
  • Er geen ouders zijn
  • Kind in wachtregister
  • Kind reeds zorgverzekering van de zorgkas krijgt

Uw leeftijd en financiële situatie spelen geen rol. Ook als u jonger dan 26 jaar bent of in een collectieve schuldenregeling (CSR) zit, kunt u een aanvraag indienen. U bent vrij om te kiezen bij welke zorgkas u wenst aan te sluiten. Wie in Brussel woont en een aanvraag wil indienen, moet rekening houden met een aantal specifieke voorwaarden.

Vanaf 1 september 2016 worden aanvragen voor personen met achterstallige zorgpremies onmiddellijk in behandeling genomen. De achterstallige premies die nog verschuldigd zijn bij de zorgkas zullen afgehouden worden van de eerste uitbetaling van het zorgbudget indien hier eventueel recht op is. De premies waarvoor een boete werd opgelegd zullen niet worden afgehouden, deze blijven verschuldigd bij het Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming.

Procedure

In bepaalde gevallen ontvangt de zwaar zorgbehoevende automatisch het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden.

Een automatische toekenning is mogelijk bij zorgbehoevenden die beschikken over een van de volgende attesten:

 • minstens de score 35 op de BEL-profielschaal, bij zorgbehoevenden die een beroep doen op een erkende dienst voor gezinszorg of aanvullende thuiszorg, of op een erkende dienst voor logistieke hulp;
 • minstens de score 15 op de medisch-sociale schaal die wordt gebruikt voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid met het oog op het onderzoek naar het recht op de integratietegemoetkoming en de tegemoetkoming hulp aan bejaarden;
 • bijkomende kinderbijslag op basis van minstens 18 punten op de medisch-sociale schaal (samengesteld uit de pijlers P1, P2 en P3).

De zorgbehoevende heeft recht op een zorgbudget vanaf de eerste dag van de vierde maand na de datum waarop de dienst de BEL-schaal heeft afgenomen, of de eerste dag van de vierde maand na de begindatum van het attest.

Is er geen automatische toekenning van het zorgbudget, dan moet u een ingevuld aanvraagformulier indienen om het zorgbudget te kunnen ontvangen.
Er zijn twee soorten van zorgbudgetten voor zwaar zorgbehoevenden met elk een eigen formulier:

Het aanvraagformulier kunt u ook verkrijgen bij uw zorgkas, ziekenfonds of het OCMW. Vul het aanvraagformulier in en voeg er een attest bij waaruit de zorgbehoevendheid van de aanvrager blijkt. Bezorg het ondertekend aan uw zorgkas. Ook als u het attest nog niet hebt, is het van belang om het aanvraagformulier zo snel mogelijk op te sturen. Het attest bezorgt u dan later.

De zorgkas moet een beslissing nemen binnen de drie maanden (90 dagen) na ontvangst van het aanvraagformulier. Alleen zorgbehoevenden die aan alle voorwaarden voldoen en na aanvraag bij hun zorgkas een positieve beslissing hebben gekregen, hebben recht op een zorgbudget.

De startdatum van de uitbetaling is afhankelijk van het soort aanvraag. Uw zorgkas kan het zorgbudget ook stopzetten, verlengen of wijzigen (wanneer u van zorgvorm verandert).

De zorgkas beslist over de duur van de positieve beslissing. Deze verschilt voor mantel- en thuiszorg en residentiële zorg:

 • Mantel- en thuiszorg: de positieve beslissing duurt minimaal zes maanden. De maximumduur is verschillend per type attest.
 • Residentiële zorg: de positieve beslissing geldt voor onbepaalde duur.

Indien u niet akkoord gaat met de beslissing van uw zorgkas in verband met een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, dan kunt u een bezwaar indienen bij het Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming.

Bedrag

Het zorgbudget bedraagt sinds 1 maart 2009 130 euro per maand voor een persoon die van mantel- en thuiszorg of residentiële zorg geniet.

Dit bedrag is niet belastbaar en moet dus niet worden aangegeven.

Een schuldbemiddelaar is gemachtigd om alle vormen van inkomen/tegemoetkomingen (dus ook het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden) aan te wenden om de schulden af te lossen.

Regelgeving

Decreet van 24 juni 2016 houdende de Vlaamse sociale bescherming.