Verplichte verzekering objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing

Wat houdt dit in? 

Deze verzekering wordt ook wel de verzekering objectieve aansprakelijkheid voor brand en ontploffing genoemd. De meeste ruimten die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn, zoals restaurants, hotels, tentoonstellingsruimten ... dienen deze verzekering af te sluiten.   

De aansprakelijkheid van de uitbater houdt in dat je verantwoordelijk bent voor brand en ontploffing, ook als jou geen enkele schuld treft. Bezoekers en toevallige voorbijgangers kunnen gewond raken door brand en ontploffing van het gebouw. Een gewone brandverzekering dekt alleen de materiële schade, niet de eventuele gewonden. Om die reden hebben uitbaters deze bijkomende verzekering

Voor wie is deze verzekering verplicht? 

De verplichting tot het afsluiten van een verzekering objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing geldt voor volgende inrichtingen

 • Dancings, discotheken en alle openbare gelegenheden waar gedanst wordt
 • Restaurants, frituren en drankgelegenheden, wanneer de totale, voor het publiek toegankelijke, oppervlakte ten minste 50 m³ bedraagt
 • Hotels en motels met ten minste 4 kamers en die ten minste 10 klanten kunnen ontvangen
 • Kleinhandelswinkels waarvan de verkoopruimte en de aanpalende opslagruimte een totale oppervlakte van ten minste 1.000 m³ hebben
 • Jeugdherbergen
 • Artistieke cabarets en circussen
 • Bioscopen en theaters
 • Casino’s
 • Culturele centra
 • Polyvalente zalen voor o.a. voorstellingen, openbare vergaderingen en sportmanifestaties
 • Sportzalen
 • Schietstands
 • Stadions
 • Handelsbeurzen en tentoonstellingszalen
 • Gesloten kermisinstallaties waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte ten minste 100 m³ bedraagt
 • Opblaasbare structuren
 • Handelsgalerijen waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte gelijk is aan of groter is dan 1.000 m³
 • Pretparken
 • Ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen
 • Serviceflatgebouwen, woningcomplexen met dienstverlening en rusthuizen voor bejaarden
 • Inrichtingen voor onderwijs en beroepsopleiding
 • Kantoorgebouwen waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte ten minste 500 m³ bedraagt
 • Stations, het geheel van metronetwerken en luchthavens
 • Gebouwen voor de uitoefening van erediensten, waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte ten minste 1.000 m³ bedraagt
 • Gebouwen van de Hoven en de Rechtbanken 

OPGELET! Ook buitengedeelten, zoals terrassen, moeten meegerekend worden bij de voor het publiek toegankelijke oppervlakte. 

Het begrip ‘gewoonlijk voor het publiek toegankelijk’ veronderstelt een regelmatig terugkomende omstandigheid, ook al wordt het publiek er slechts onder bepaalde voorwaarden toegelaten. Concreet is een inrichting gewoonlijk toegankelijk als een van volgende grenzen (van het toegankelijk stellen) overschreden wordt:  

 • 12 keer per jaar;
 • 2 keer per maand;
 • 2 opeenvolgende dagen;
 • 24 dagen per jaar.  

Dit houdt in dat heel wat tijdelijke concepten, zoals pop-ups, ook over deze verzekering moeten beschikken.  

Valt je uitbating onder deze regelgeving en beschik je nog niet over deze verzekering? Neem dan contact op met je verzekeringsmaatschappij! 

Wordt dit gecontroleerd? 

De burgemeester gaat na welke inrichtingen in de gemeente verzekeringsplichtig zijn en of ze effectief verzekerd zijn. 

Om de controle te vergemakkelijken heeft de wet voorzien dat de verzekeraar, bij het afsluiten van de verzekering, een attest aflevert aan de verzekeringsnemer. Een duplicaat van dit attest moet bezorgd worden aan de burgemeester via:  

Elke wijziging, opzegging, schorsing, nietigverklaring of stopzetting van het verzekeringscontract moet schriftelijk worden gemeld, zodat het gemeentebestuur altijd de geldigheid van de verzekering kan nagaan. 

De burgemeester heeft de bevoegdheid om de tijdelijke sluiting op te leggen van de inrichting die niet voldoet aan de door de wet voorgeschreven veiligheidsmaatregelen. 

Meer informatie

 • Wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen
 • Koninklijk Besluit van 19 februari 1991 betreffende de inrichtingen die onder de toepassing vallen van hoofdstuk II van de wet van 30 juli 1979 (PTI)
 • Ministeriële Omzendbrief van 3 maart 1992 betreffende het KB van 28 februari 1991 betreffende de inrichtingen die onder de toepassing vallen van hoofdstuk ii van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen. (b.s. 07.03.1992)

Vragen of opmerkingen?

Je kan de gemeentelijke dienst noodplanning bereiken via E noodplan.ambtenaar@opwijk.be of T 052 36 51 27. 

Contactinformatie