Structuurplan

Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen

Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen legt de grote lijnen vast voor het Vlaamse gewest. Het is geen concreet plan, maar eerder een een weergave van hoe we in Vlaanderen best met onze ruimte omgaan. Zo is er aandacht voor investeringen in steden, het bewaren van het groen en de open ruimte die we nog hebben, de ontwikkeling van economische gebieden...

Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen omvat niet alleen een visie maar ook de gevolgen van deze aanpak op een gedetailleerde, wetenschappelijk onderbouwde wijze.   

 

Ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant

Het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant gaat verder op het Vlaamse plan en scherpt het kader voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen verder aan: hoeveel woningen moeten er waar gebouwd worden, waar moeten welke bedrijventerreinen gerealiseerd worden, welke ruimte wordt op welke wijze vrijgehouden voor natuur en landbouw,...

 

Ruimtelijk structuurplan Opwijk

De gemeente, geïnspireerd door het Vlaamse en Vlaams-Brabantse structuurplan, streeft ernaar de belangrijkste ruimtelijke problemen aan te pakken en de leefkwaliteit binnen onze gemeente te verbeteren.

De gemeente engageert zich om het structuurplan uit te voeren. Dat is haar plicht. Het structuurplan heeft voor jou als burger geen directe gevolgen. Op basis van het structuurplan kunnen geen vergunningen worden verleend of geweigerd. De gemeente moet de acties die zij wil uitvoeren eerst vertalen in juridische plannen. Grond kan dus slechts effectief van functie veranderen nadat een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is vastgesteld. Dit ruimtelijk uitvoeringsplan zal vastleggen wat kan en wat niet kan. Een dergelijk plan heeft zijn eigen procedure waarin de burger opnieuw inspraak krijgt.

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft de herziening van het GRS op 10 november 2016 gedeeltelijk goedgekeurd. Zoals vermeld in het besluit van de deputatie wordt in het richtinggevend gedeelte, meer bepaald "gewenste toeristisch-recreatieve en voorzieningenstructuur", een deel uitgesloten.

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (Goedkeuringsbeslissing Deputatie)

 

 

Contactinformatie