Straatbomen

Straat- en laanbomen evenals andere groenelementen geven onze gemeente een groen karakter. Om te vermijden dat deze bomen te pas of te onpas zouden verwijderd worden, heeft de gemeenteraad op 29 oktober 1998 een gemeentelijk reglement goedgekeurd waarbij bij de verwijdering van straat- of laanbomen op verzoek van een burger een vergoeding wordt aangerekend.

Een Opwijkse burger kan een schriftelijk verzoek indienen tot verwijdering van een straat- of laanboom op het gemeentelijk domein indien blijkt dat een straat/laanboom een hinder of obstakel vormt voor de realisatie van een bouwproject of indien de boom de vlotte toegang tot privaat domein belemmert of verhindert. Je dient je aanvraag in bij de dienst leefmilieu.

Het verwijderen van straat/laanbomen op verzoek van een burger is evenwel niet gratis, hiervoor rekent de gemeente een vergoeding aan op basis van boomwaarde en forfaitaire vergoeding. De cel leefmilieu berekent de boomwaarde volgens de 'uniforme methode voor de waardebepaling van bomen' (W = ( B X S X St X C X P), rekening houdende met de eenheidsprijs (B), soortwaarde(S), standplaatswaarde(St), conditiewaarde (C) en plantwijze-waarde (P).

Bovenop de boomwaarde wordt een forfaitaire vergoeding aangerekend van € 74,37. Dit bedrag dekt alle kosten voor de verwijdering door de gemeentelijke groendienst van de boom. 

De boom wordt door de gemeentelijke groendienst pas verwijderd nadat het totale bedrag van de kosten door de aanvrager werd overgeschreven op de rekening van de gemeente Opwijk.

Belangrijk!
Zonder toestemming van het gemeentebestuur is het niet toegelaten dat bewoners zelf werken uitvoeren aan het gemeentelijk groenpatrimonium, groenelementen verwijderen; of straat/laanbomen op het gemeentelijk domein verwijderen.

Contactinformatie