Samenstelling Bijzonder Comité Sociale Dienst

Het Bijzonder Comité Sociale Dienst is samengesteld uit 5 stemgerechtige leden. De OCMW-Voorzitter is van rechtswege lid en is tevens ook voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst. De vier andere leden worden verkozen door de OCMW-raad.

Patrick De Smedt
(OCMW-voorzitter)
Peter Beerens
(OCMW-raadslid)
Els Van Gucht
(OCMW-raadslid)
Linda Verbesselt
(OCMW-raadslid)
Nathalie De Coninck
(OCMW-raadslid)
 


Het Bijzonder Comité Sociale dienst zorgt voor de afhandeling van zaken van maatschappelijke dienstverlening en is tevens bevoegd voor de materies die door OCMW-raad uitdrukkelijk werden overgedragen aan het Bijzonder Comité Sociale Dienst waaronder:

  • het toekennen van de individuele maatschappelijke dienstverlening aan personen en gezinnen zoals die omschreven is in de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende het OCMW, in de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door het OCMW en in de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie (leefloon), met inbegrip van tewerkstelling in toepassing van artikel 60 § 7 van de wet van 8 juli 1976; 

  • het vaststellen van de bijdrage van de begunstigde in de kosten van de maatschappelijke dienstverlening en het bepalen van de bijdrage van de onderhoudsplichtigen (de wet van 8 juli 1976), binnen de grenzen van de algemene criteria die door de Raad dienaangaande zijn vastgelegd;

  • advies verlenen aan de Raad omtrent de criteria die als basis dienen voor de hulpverlening en de terugvordering ervan, de werking van de sociale dienst en het sociaal beleid van het OCMW.


Contactinformatie