Publiek Toegankelijke Inrichtingen (PTI) en brandveiligheid

 

Wat is een Publiek Toegankelijke Inrichting of PTI? 

Een publiek toegankelijke inrichting is een gebouw, lokaal of plaats die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk is, ook al wordt het publiek er slechts onder bepaalde voorwaarden (kosteloos, tegen betaling of op vertoon van een lidkaart) toegelaten. 

 

Welke regels gelden er inzake brandveiligheid voor een PTI? 

Als je een café, restaurant, clubhuis, sportzaal of andere publiek toegankelijke inrichting (PTI) wil uitbaten, moet je in orde zijn met het zonereglement inzake brandveiligheid voor PTI (in werking sinds 1 februari 2021).

Dit reglement bepaalt waaraan jouw inrichting moet voldoen op het vlak van brandveiligheid. Download het zonereglement met geïntegreerde verduidelijkingen.

Sommige uitbatingen zijn verplicht om een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid bij brand en ontploffing af te sluiten.

Ook interessant: https://vlaamsbrabantwest.be/regelgeving-en-afwijkingen

 

Welke inrichtingen worden bestempeld als PTI? 

Volgende inrichtingen vallen onder het zonereglement PTI: 

 • horeca 
 • winkels 
 • jeugdlokalen 
 • sportinrichtingen
 • pop-up's in gebouwen
 • publieke wachtruimte van (para)medische groepspraktijken
 • lokettenzaal van banken en postkantoren
 • gebouwen voor uitoefenen van erediensten
 • autorijscholen
 • ontvangstruimtes van handelszaken zoals garages …
 •  

Volgende inrichtingen vallen niet onder het zonereglement PTI:

Tenten, markten en kermissen, kantoren, meergezinswoningen, kinderdagverblijven, scholen, ouderenvoorzieningen, toeristische logies en pop-up-winkels in gebouwen die geen publiek toegankelijke inrichtingen zijn (maximaal twee per jaar voor een periode van maximaal vijf dagen).

Voor deze inrichtingen geldt een andere regelgeving inzake brandveiligheid.

 

Wat moet je doen om je in regel te stellen met het zonereglement PTI? 

Bestaande PTI

 • Als uitbater van een bestaande PTI ben je verplicht om je in regel te stellen met de geldende normen inzake brandveiligheid, en moet je beschikken over een brandveiligheidsattest. Alle bestaande PTI op het grondgebied van Opwijk zullen tijdens de komende 10 jaar (vanaf 1 februari 2021) worden onderworpen aan een brandpreventiecontrole. 
 • De uitbater van een bestaande PTI dient een nieuwe controle aan te vragen in volgende gevallen:
  • inrichtingen waarin de hoofdfunctie wijzigt naar publiek toegankelijke inrichting
  • publiek toegankelijke inrichtingen die verbouwd worden
  • publiek toegankelijke inrichtingen die uitgebreid worden
  • publiek toegankelijke inrichtingen met een nieuwe exploitant
  • vóór het beëindigen van de geldigheidsduur van het brandveiligheidsattest
  • bij wijzigingen die de brandveiligheid en de evacuatiemogelijkheden kunnen beïnvloeden
  • bij toename van het aantal toegelaten personen 
 • Jaarlijks moet het attest “verzekering brand en ontploffing” worden overgemaakt aan de burgemeester (wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen en zijn uitvoeringsbesluiten) via noodplan.ambtenaar@opwijk.be.

Nieuwe PTI

Als toekomstige uitbater van een PTI ben je verplicht ten minste 30 dagen voor de opening van de betrokken inrichting:

 • de openingsdatum van de inrichting minimum 1 maand voor de opening te melden aan de burgemeester via noodplan.ambtenaar@opwijk.be.
 • een controle van de brandveiligheid aan te vragen aan de burgemeester, indien de betrokken PTI  toegankelijk is voor meer dan 9 personen en dus behoort tot categorie 2 (9-49 aanwezigen) of categorie 3 (+50 aanwezigen), medewerkers en uitbaters inbegrepen, op hetzelfde moment. De voorwaarden van toepassing voor het maximum aantal toegelaten aanwezigen, vind je in het zonereglement.

 

Hoe vraag ik een brandpreventiecontrole aan? Hoe bekom ik een brandveiligheidsattest?  

 • Je vraagt steeds een brandpreventiecontrole aan via de burgemeester. Opgelet: aan een brandpreventiecontrole zijn meestal kosten verbonden. 
 • De burgemeester geeft aan de brandweer opdracht om een brandpreventiecontrole uit te voeren. 
 • De brandweer komt ter plaatse voor een controle, in aanwezigheid van de verantwoordelijke van de PTI. Tijdens de controle worden alle publiek toegankelijke ruimten bezocht en aan een onderzoek onderworpen. De brandweer controleert het veiligheidsregister enkijkt ook na of alle nodige keurings- en onderhoudsattesten en andere documenten inzake brandveiligheid beschikbaar en in orde zijn. Download hier een overzicht van de voor te leggen documenten voor publiek toegankelijke inrichtingen.
 • De brandweer maakt een brandpreventieverslag op en maakt dit over aan de burgemeester en aanvrager.
 • De burgemeester maakt een brandveiligheidsattest op en maakt dit over aan de aanvrager. Het attest wordt opgemaakt volgens het advies van de brandweer dat is vermeld in het brandpreventieverslag. Er zijn drie soorten attesten:
  1. Brandveiligheidsattest A:
   • De inrichting voldoet, het attest is onbeperkt geldig met uitzondering van bestaande PTI waarvan de bouwtechnische eigenschappen, de oppervlakte, de activiteit of het maximum aantal bezoekers wordt gewijzigd of die een nieuwe exploitant krijgen
  2. Brandveiligheidsattest B:
   • De inrichting voldoet niet volledig - op te volgen en te verbeteren binnen een bepaalde termijn zoals bepaald in het brandpreventieverslag van de brandweer, het attest is maximum 5 jaar geldig.
  3. Brandveiligheidsattest C
   • De inrichting voldoet niet, de activiteiten van de zaak kunnen niet starten of niet worden verdergezet.

Vraag hier een brandpreventiecontrole aan.

 

Is een afwijking op de geldende brandveiligheidsvoorschriften mogelijk? 

Indien het onmogelijk is te voldoen aan een of meerdere specificaties van dit reglement inzake brandveiligheid kan de burgemeester afwijkingen toestaan. Dit kan enkel op de bepalingen die niet door een andere wetgeving zijn opgenomen. Elke afwijking van de regelgeving verlaagt in principe het veiligheidsniveau. Daarom zijn compenserende maatregelen nodig opdat het gebouw een gelijkaardig veiligheidsniveau bereikt als opgelegd door de regelgeving. 

Een afwijking vraag je aan bij de burgemeester van de gemeente waar de betrokken PTI zich bevindt via ambtenaar.noodplanning@opwijk.be.

 • Je voegt een verklarende nota met een gedetailleerd verslag waarbij duidelijk de redenen worden vermeld waarom een afwijking noodzakelijk is en een toelichting van het gelijkwaardig alternatief voorstel. 

De burgemeester vraagt advies aan de afwijkingscommissie van de brandweer en doet uitspraak binnen de termijn van zes maanden na de aanvraag. 

Meer informatie vind je terug in het zonereglement  en op de website van de brandweer.

 

Wat kost een brandpreventiecontrole? 

De kosten verbonden aan een brandpreventiecontrole zijn ten laste van de uitbater / verantwoordelijke voor het gebouw of de inrichting en worden beschreven in het retributiereglement van de brandweer.

 

Wat is een veiligheidsregister? 

Het veiligheidsregister bevat informatie over veiligheidsvoorschriften en vergunningen zoals:

 • het brandveiligheidsverslag en -attest 
 • de exploitatievergunning 
 • het aantal toegelaten personen 
 • de verslagen/attesten van periodieke controles en indienststellingsverslagen van (technische) installaties en (veiligheids)uitrustingen in het gebouw 
 • de attesten van opleidingen van personeel
 • de verzekeringspolis objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing 
 •  … 

Het veiligheidsregister moet bewaard worden in de PTI en permanent ter inzage liggen voor de bevoegde instanties, alsook voor de personen die hiertoe door de burgemeester werden gemachtigd. 

Wees voorbereid en vervolledig nu al je veiligheidsdossier. Download hier een sjabloon voor je veiligheidsdossier

 

Vragen of opmerkingen?

Je kan de bevoegde diensten van de gemeente bereiken via:

De dienst Brandpreventie van de brandweer: E brandpreventie@zvbw.be 

Met algemene vragen over de brandweer en hun werking, kan je terecht op info@zvbw.be 

Contactinformatie