Intern noodplan

Niemand denkt er graag aan, maar soms doen er zich op de werkvloer totaal onverwachts crisissituaties, ongevallen of zware incidenten voor. In dat geval komt het erop aan snel en gepast te reageren.

Daarom is het belangrijk – en wettelijk verplicht – te beschikken over een intern noodplan.

Wat is een intern noodplan?

Het intern noodplan is een geheel van procedures en structuren die door een instelling/onderneming geactiveerd worden bij een interne of externe noodsituatie die op hen invloed kan hebben.

Het heeft tot doel heeft om de nodige interne en/of externe alarmeringen te doen en de hulpverlening op te starten, zodat de schade naar mens en omgeving zo beperkt mogelijk blijft. 

Is de opmaak van een intern noodplan verplicht? 

Ja, dit is beschreven in het KB van 16 februari 2006 betreft de nood-en interventieplannen (artikel 2 en artikel 5) en in  het KB van 8 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (afdeling 4).

De opmaak van een intern noodplan of brandpreventiedossier is verplicht voor elke instelling en organisatie die iemand tewerkstelt. 

Wie maakt een intern noodplan op? 

Het intern noodplan wordt opgemaakt door de verantwoordelijke van de betrokken inrichting en wordt digitaal of op papier bewaard in de inrichting. Het noodplan moet ten allen tijde beschikbaar zijn voor de interventiediensten en (een afgevaardigde van) de burgemeester

Een update gebeurt minimum 1 keer per jaar én wanneer er gegevens wijzigen.  

Wat staat er in een intern noodplan? 

 • Beschrijving van de contactpersonen en verantwoordelijken van de instelling, het intern crisisteam, de eerste interventieploeg, het maximum aantal aanwezigen (werkshifts, bezetting, bezoekers …)
 • Beschrijving van de risico’s (+ preventieve, operationele en curatieve maatregelen)
 • Kaartmateriaal: 
  • Inplantingsplan (globaal beeld van de locatie van de instelling/onderneming met de aanpalende straten)
  • Plattegrond van de site (dit plan omvat de gebouwen en aanduiding van de belangrijke punten op de site zoals toegangswegen, verzamelplaatsen,….
  • Plattegrond van de instelling/onderneming per verdieping met aanduiding van de nodige en belangrijke informatie
  • Evacuatieplan met aanduiding van de vluchtroutes
 • Te volgen procedure bij brand
 • Beschrijving van de aanwezige veiligheidsvoorzieningen binnen het bedrijf of de instelling (blusmiddelen, EHBO, maar ook de afsluitpunten van gas en elektriciteit, hoe je de machines kan stilleggen, enzovoort). Het is cruciaal dat elke werknemer hiervan op de hoogte is.
 • Beschrijving van de interne/externe meldingsprocedures en van de evacuatieprocedures
 • Beschrijving van de oefeningen en oefenkalender
 • Beschrijving van de taken van de (interne) brandbestrijdingsdienst
 • Informatie aan en opleiding van werknemers
 • (Digitaal) interventieplan

Contactinformatie