WhatsApp-buurtpreventie

WhatsApp-buurtpreventie is een burgerinitiatief voor en door burgers ter preventie van diefstal en inbraak.

Het opzet is dat buurtbewoners een oogje in het zeil houden en bij mogelijk onraad of verdachte signalen buurtbewoners en politie alarmeren, zo kan er sneller worden opgetreden en werken we samen aan een veilig Opwijk.

Wat is een WhatsApp-buurtpreventiegroep?

Een WhatsApp-buurtpreventiegroep is een samenwerking tussen buurtbewoners, politiezone AMOW en Lokaal bestuur Opwijk.

Lokaal bestuur Opwijk heeft een ondersteunende rol en treedt faciliterend op. De preventiedienst van de politiezone AMOW zorgt voor begeleiding van de coördinatoren van de verschillende groepen. 

Via WhatsApp-buurtpreventie kan er binnen een buurt of wijk informatie uitgewisseld worden tussen burgers en politie. 
 
Dergelijke WhatsApp-buurtpreventiegroep verenigt betrokken buurtbewoners die een oogje in het zeil willen houden in hun buurt of wijk. Door samen met de politiediensten alert te zijn voor verdachte signalen, kan er sneller en meer frequent worden opgetreden en kan het onveiligheidsgevoel in je buurt verminderen.

Burgers hebben immers ook een eigen verantwoordelijkheid bij het creëren van een veilige en leefbare woonomgeving. Daarnaast is buurtpreventie ook een adequaat middel ter versterking van sociale cohesie in bepaalde buurten.

Hoe werkt een WhatsApp-buurtpreventiegroep?

Een WhatsApp-buurtpreventiegroep werkt volgens de SAAR-methode:

 • S = Signaleer
 • A = Alarmeer het noodnummer 101
 • A = App om verdachte situatie kenbaar te maken in de groep
 • R = Reageer (indien dit veilig kan) en verstoor de plannen

Merk je een duidelijk verdachte situatie? Bel dan onmiddellijk het noodnummer T 101.

Ben je niet zeker, stuur een berichtje rond in de WhatsApp-groep om na te gaan of de situatie effectief verdacht is en spreek dan af om T 101 te bellen. Maak, indien mogelijk, een foto en voeg wat tekst als extra informatie toe.

Je gebruikt WhatsApp als je getuige bent van:

 • een direct gevaar voor de omgeving van personen of eigendom.
 • van vernieling van eigendommen van gemeente en/of bewoners.
 • agressief gedrag of geweld.

Wie maakt deel uit van een WhatsApp-buurtpreventiegroep?

Een WhatsApp-buurtpreventiegroep bestaat uit een coördinator en deelnemers. Zowel de coördinator en de deelnemers zijn burgers die wonen binnen dezelfde afgebakende buurt.

Rol van de coördinator

 • werven van deelnemers via buurtuitnodigingen
 • beheren van de groep, inschrijven en toevoegen van de deelnemers
 • alert zijn voor het naleven van de gedragsregels
 • ondertekent een vertrouwelijkheidsovereenkomst
 • contactpersoon van politie en gemeente

Rol van de deelnemer

De deelnemer ondertekent een intentieverklaring en gaat akkoord met de overhandiging van zijn gegevens aan de politie. De politie kan toelating tot de groep weigeren. Bij goedkeuring worden de gegevens overgemaakt aan de coördinator voor toevoeging aan de WhatsApp-Buurtpreventiegroep. De deelnemer verklaart kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de voorwaarden en de gedragsregels van de WhatsApp-Buurtpreventiegroep.

Hoe herken je een WhatsApp-buurt?

De buurten waar een WhatsApp-buurtpreventiegroep actief is, zijn te herkennen door een infobord. Alle leden van een groep krijgen eveneens een sticker. Deze kan op de brievenbus of op een andere zichtbare plaats worden aangebracht om aan te geven dat betrokken inwoners deelnemen aan het project en zich inzetten voor de veiligheid in hun buurt.


Intussen zijn er in Opwijk volgende WhatsApp-buurtpreventiegroepen actief:

 1. Buurt Graanakker en Hoppeveld
 2. Buurt Karenveldstraat & Kalkestraat
 3. Buurt Borchtsite / park Hof ten Hemelrijk - gepauzeerd

Lid worden van een bestaande WhatsApp-buurtpreventiegroep?

Om deel uit te kunnen maken van een groep dient men uiteraard effectief in de buurt te wonen of een zelfstandige activiteit in de betrokken buurt uit te oefenen.

Registreren is mogelijk via het online inschrijvingsformulier. Bij inschrijving verklaar je je akkoord met het afsprakencharter en teken je een intentieverklaring. Je kandidatuur wordt onderzocht door de politie en indien in orde, zal de vrijwillige coördinator van de betrokken groep je toevoegen. 

Afsprakencharter: gedragsregels en voorwaarden

Volgende afspraken en voorwaarden gelden voor alle leden van elke WhatsApp-buurtpreventiegroep:

 • Elke deelnemer heeft minimaal de leeftijd van 18 jaar of laat, indien minderjarig, zijn/haar ouders deze verklaring ondertekenen.
 • Elke deelnemer is in het bezit van een smartphone.
 • Elke deelnemer is woonachtig in de wijk waar de groep gebruikt wordt.
 • De politie komt alleen in actie na melding via het nummer 101.
 • Meldingen via de WhatsApp-groep worden pas gedaan, nadat 101 verwittigd werd.
 • De WhatsApp-groep wordt gebruikt volgens de SAAR-methode: signaleren – alarmeren – app – registreren.
 • De deelnemer houdt zijn melding kort en krachtig in 1 bericht. Hij verspreidt geen onjuiste informatie en geeft altijd aan dat 101 werd verwittigd
 • In de melding wordt zoveel mogelijk informatie opgenomen. Denk hierbij aan de volgende elementen: geslacht, huidskleur, lengte, gezicht, kleding, voertuig …
 • Het versturen van foto’s via de app van een verdachte en/of voertuig is toegelaten, maar enkel en alleen ten behoeve van het signalement.
 • Let op je taalgebruik. Dus niet vloeken, schelden, discrimineren, beschuldigen, geen racistische uitspraken …
 • Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels, noch wetten. Laat het speurwerk over aan de politie.
 • Gebruik de WhatsApp-groep alleen waarvoor hij bedoeld is, niet voor onderling contact of privéberichten.
 • De informatie die je verkrijgt via de WhatsApp-groep mag je niet openbaar maken, ook niet via andere socialemediakanalen.
 • Indien je zelf lid bent van de politie of een andere hulpdienst, dienen het beroepsgeheim en gerelateerde onderrichtingen ter zake te allen tijde gerespecteerd te worden.
 • Indien deze regels niet gerespecteerd worden, behouden de coördinatoren het recht om na contactname en goedkeuring van het wijkveiligheidsteam politiezone AMOW en de gemeente Opwijk een deelnemer te verwijderen uit de groep.
 • De beheerders behouden het eigendomsrecht van deze groep.
 • De coördinatoren kunnen, na contactname en goedkeuring van het wijkveiligheidteam politiezone AMOW en de gemeente Asse, wijzigingen aanbrengen in de groep.
 • De beheerder van deze WhatsApp-groep, de politie of Lokaal bestuur Opwijk zijn niet verantwoordelijk voor daden van haar gebruikers.
 • De politie en Lokaal bestuur Opwijk passen de principes van gegevensbescherming toe conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere vigerende regelgeving en verwachten dit expliciet ook van alle deelnemers en coördinatoren in de WhatsApp-groepen met betrekking tot het nemen en delen van foto’s en/of persoonsgegevens.

Het afsprakencharter moet door alle deelnemers worden ondertekend wanneer ze lid willen worden van een WhatsApp-buurtpreventiegroep. Wil je deelnemen? Keur hier het afsprakencharter goed.

WhatsApp-buurtpreventiegroep in je buurt oprichten

Wil je graag een WhatsApp-buurtpreventiegroep in je buurt oprichten? Vul dan dit formulier  in of neem contact op met:

PZ AMOW - dienst preventie

T 02 456 08 81
E PZ.AMOW.buurtpreventie@police.belgium.eu 

Contact

Lokaal bestuur Opwijk - Dienst noodplannig en veiligheid

T 052 36 51 27
T noodplancoordinator@opwijk.be 

PZ AMOW - dienst preventie

T 02 456 08 81
E PZ.AMOW.buurtpreventie@police.belgium.eu 
Website PZ AMOW

Contactinformatie