Brandpreventie algemeen

 

Brandpreventie

Naast het effectief tussenkomen bij een incident, draagt de brandweer ook bij aan  brandpreventie. Hieronder verstaan we alle maatregelen die dienen om brand te voorkomen, elk begin ervan op te sporen en de uitbreiding ervan te verhinderen, en om in geval van brand de alarmering en interventie van de hulpdiensten te vergemakkelijken. 

Regelgeving:  https://vlaamsbrabantwest.be/regelgeving/

 

Wanneer vraag ik een brandpreventiecontrole aan?

 • Particuliere woning = niet-verplicht: (technisch) advies over of controle van de brandveiligheid in je particuliere woning. De brandpreventieadviseur van de brandweer komt bij je thuis langs en geeft je advies op maat. Hij geeft bv. aan waar je het beste een rookmelder of branddeken hangt of hoe je veilig je woning kan verlaten bij brand. Meer informatie over brandveiligheid in een particuliere woning.
 • Omgevingsvergunningen = verplicht 

  • Alle gebouwen, behalve eengezinswoningen: nieuwe gebouwen en uitbreidingen van bestaande gebouwen (waarbij oppervlakte en/of volume is uitgebreid) 

  • Tijdelijke constructies, volgens de basisnormen brandveiligheid en de richtlijn inzake brandveiligheid van tijdelijke constructies is een tijdelijke constructie:

   • voor een welbepaalde duur opgericht, de einddatum is gekend;
   • een specifieke vervangingsfunctie (bv. gedurende verbouwingswerken);

   • Het tijdelijk karakter is niet periodiek (bv. niet jaarlijks terugkerend);
   • Meestal een tijdelijke uitbreiding van de oppervlakte van de zaak, school, kantoorgebouw, bv chalets, winterterrassen, containers … Maar ook een overdekking die niet volledig door wanden is omsloten waardoor rookophoping mogelijk is bv een overdekt terras dat gedeeltelijk met wanden is afgesloten;
   • Meer informatie: bekijk de zonale richtlijn inzake brandveiligheid van tijdelijke constructie.
  • Verkavelingsvergunningen, (her)aanleg openbaar domein en wegenis
 • In het kader van een erkenning of exploitatievergunning = verplicht

Om een erkenning of exploitatievergunning te krijgen heb je een brandveiligheidsattest nodig. Dit attest wordt uitgereikt door de burgemeester, na controle en advies van de brandweer. Deze gebouwen zijn per sector onderhevig aan specifieke regelgeving omtrent brandveiligheid. 

 • Publiek toegankelijke inrichting (bv horecazaken, polyvalente zalen, sportinfrastructuur, kortom alle inrichtingen die publiek toegankelijk zijn).
 • Kinderopvang (kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang)
 • Toeristische logies (hotels, B&B, campings ...)
 • Toerisme voor allen (jeugdverblijven ...)
 • Ouderenvoorzieningen (rusthuizen, assistentiewoningen, herstelverblijf, lokale dienstencentra)
 • Ziekenhuizen
 • Bij klachten of in onveilige situaties

 

Hoe vraag ik een brandpreventiecontrole aan? Hoe bekom ik een brandveiligheidsattest?  

 • Je vraagt steeds een brandpreventiecontrole aan via de burgemeester. Opgelet: aan een brandpreventiecontrole zijn meestal kosten verbonden. 
 • De burgemeester geeft aan de brandweer opdracht om een brandpreventiecontrole uit te voeren. 
 • De brandweer komt ter plaatse voor een controle, in aanwezigheid van de verantwoordelijke van de PTI. Tijdens de controle worden alle publiek toegankelijke ruimten bezocht en aan een onderzoek onderworpen. De brandweer controleert het veiligheidsregister enkijkt ook na of alle nodige keurings- en onderhoudsattesten en andere documenten inzake brandveiligheid beschikbaar en in orde zijn. Download hier een overzicht van de voor te leggen documenten voor publiek toegankelijke inrichtingen.
 • De brandweer maakt een brandpreventieverslag op en maakt dit over aan de burgemeester en aanvrager.
 • De burgemeester maakt een brandveiligheidsattest op en maakt dit over aan de aanvrager. Het attest wordt opgemaakt volgens het advies van de brandweer dat is vermeld in het brandpreventieverslag. Er zijn drie soorten attesten:
  1. Brandveiligheidsattest A:
   • De inrichting voldoet, het attest is onbeperkt geldig met uitzondering van bestaande PTI waarvan de bouwtechnische eigenschappen, de oppervlakte, de activiteit of het maximum aantal bezoekers wordt gewijzigd of die een nieuwe exploitant krijgen
  2. Brandveiligheidsattest B:
   • De inrichting voldoet niet volledig - op te volgen en te verbeteren binnen een bepaalde termijn zoals bepaald in het brandpreventieverslag van de brandweer, het attest is maximum 5 jaar geldig.
  3. Brandveiligheidsattest C
   • De inrichting voldoet niet, de activiteiten van de zaak kunnen niet starten of niet worden verdergezet.

Vraag hier een brandpreventiecontrole aan.

 

Is een afwijking op de geldende brandveiligheidsvoorschriften mogelijk? 

Indien het onmogelijk is te voldoen aan een of meerdere specificaties van dit reglement inzake brandveiligheid kan de burgemeester afwijkingen toestaan. Dit kan enkel op de bepalingen die niet door een andere wetgeving zijn opgenomen. Elke afwijking van de regelgeving verlaagt in principe het veiligheidsniveau. Daarom zijn compenserende maatregelen nodig opdat het gebouw een gelijkaardig veiligheidsniveau bereikt als opgelegd door de regelgeving. 

Een afwijking vraag je aan bij de burgemeester van de gemeente waar de betrokken PTI zich bevindt via ambtenaar.noodplanning@opwijk.be.

 • Je voegt een verklarende nota met een gedetailleerd verslag waarbij duidelijk de redenen worden vermeld waarom een afwijking noodzakelijk is en een toelichting van het gelijkwaardig alternatief voorstel. 

De burgemeester vraagt advies aan de afwijkingscommissie van de brandweer en doet uitspraak binnen de termijn van zes maanden na de aanvraag. 

Meer informatie vind je terug in het zonereglement  en op de website van de brandweer.

 

Wat kost een brandpreventiecontrole? 

De kosten verbonden aan een brandpreventiecontrole zijn ten laste van de uitbater / verantwoordelijke voor het gebouw of de inrichting en worden beschreven in het retributiereglement van de brandweer.

 

Wat is een veiligheidsregister? 

Het veiligheidsregister bevat informatie over veiligheidsvoorschriften en vergunningen zoals:

 • het brandveiligheidsverslag en -attest 
 • de exploitatievergunning 
 • het aantal toegelaten personen 
 • de verslagen/attesten van periodieke controles en indienststellingsverslagen van (technische) installaties en (veiligheids)uitrustingen in het gebouw 
 • de attesten van opleidingen van personeel
 • de verzekeringspolis objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing 
 •  … 

Het veiligheidsregister moet bewaard worden in de PTI en permanent ter inzage liggen voor de bevoegde instanties, alsook voor de personen die hiertoe door de burgemeester werden gemachtigd. 

Wees voorbereid en vervolledig nu al je veiligheidsdossier. Download hier een sjabloon voor je veiligheidsdossier

 

Vragen of opmerkingen?

Je kan de bevoegde diensten van de gemeente bereiken via:

De dienst Brandpreventie van de brandweer: E brandpreventie@zvbw.be 

Met algemene vragen over de brandweer en hun werking, kan je terecht op info@zvbw.be 

Contactinformatie