Aanvraag onderzoek toestand woning

Alle woningen in Vlaanderen die niet aan de minimale kwaliteitsnormen voor basiscomfort, veiligheid en gezondheid voldoen, kunnen ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden.

Voorwaarden

Alleen woningen of kamerwoningen die niet aan de minimale kwaliteitsnormen voldoen, kunnen ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard worden. Gebouwen of gebouwgedeelten zonder woonfunctie, zoals een fabriekspand, niet.

Procedure

In de eerste plaats richt je je tot je verhuurder. Dit doe je best via een aangetekend schrijven waarin je vraagt om de problemen op te lossen en de nodige werken uit te voeren.

Weigert de verhuurder of reageert hij niet, dan kan je bij de gemeente een onderzoek tot ongeschiktheid of onbewoonbaarheid aanvragen. De gemeente, het gewest, het OCMW, sociale (woon)organisaties,... mogen ook zelf het initiatief nemen en een verzoek indienen.

Onderzoek van de woning en beslissing

De onderzoeken gebeuren door de technisch adviseur van 3WPlus die nadien de burgemeester adviseert over ongeschiktheid of onbewoonbaarheid van de woning. Na afloop hoort de burgemeester de betrokken partijen (verhuurder en bewoners) en neemt een eindbeslissing.

ongeschikt: de woning heeft minstens 15 strafpunten. Die strafpunten staan op het technisch verslag van het woningonderzoek.

onbewoonbaar: de bewoning houdt een veiligheids- en/of gezondheidsrisico in.

Elke woning die door de burgemeester ongeschikt en/of onbewoonbaar is verklaard, wordt opgenomen op een Vlaamse inventaris.

Gevolgen voor eigenaars en verhuurders

Als eigenaar van een ongeschikte of onbewoonbare woning is het de bedoeling dat u uw woning zo snel mogelijk weer in orde brengt en sancties vermijdt. Als de woning na 1 jaar nog steeds op de inventaris staat, zult u als eigenaar een heffing voor ongeschikte en onbewoonbare woningen moeten betalen, tenzij de inventarisbeheerder u een vrijstelling of opschorting heeft toegekend. Zolang de woning op de inventaris staat, rust er ook een recht van voorkoop op.

Het verhuren, te huur stellen of ter beschikking stellen van een ongeschikte of onbewoonbare woning is strafbaar. De verhuurder kan gestraft worden met een geldboete en/of gevangenisstraf.

Het lopende huurcontract kan nietig worden verklaard. De huurder kan het te veel betaalde huurgeld terugvorderen. Bij een eventuele herhuisvesting van de huurder kan de verhuurder opdraaien voor de kosten.

 

Uitzonderingen

In noodsituaties waarbij de veiligheid of de gezondheid van bewoners, omwonenden of passanten in acuut gevaar is, kan de burgemeester zelf optreden: hij kan alle maatregelen nemen die hij noodzakelijk acht, bijvoorbeeld een bevel tot ontruiming, een bevel om muren te stutten of een onbewoonbaarverklaring, zolang die maatregelen in verhouding staan tot de risico's.


Contactinformatie