Openbare onderzoeken en vergunningen

Naar aanleiding van de CORONA-crisis werden door de Vlaamse Regering maatregelen genomen wat betreft de omgevingsvergunningsprocedures.

Samengevat komt het hierop neer:

  • Lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en verder gezet op 24 april 2020.
    • Bijkomende toelichting: op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, zijn alle lopende openbare onderzoeken opgeschort. Deze zullen wat de resterende termijn betreft, hernomen worden na 24 april 2020. De concrete begin- en einddata zijn thans nog niet gekend. Verdere informatie volgt later.
  • Nog niet-gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020.
  • De beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt verlengd met 30 dagen (van 60 naar 90 dagen).
  • De beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen).
  • De beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen.
  • De periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld wordt met 30 dagen verlengd (van 30 naar 60). Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30).
    • Bijkomende toelichting: op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, worden de termijnen om administratief beroep in te stelen verlengd met 30 dagen. Mogelijkerwijze zijn de affiches niet aangepast  aan deze termijnverlenging. Indien de termijn om beroep in te stellen nog niet  verstreken was op 24 maart 2020, zal de termijn dan ook ten vroegste 23 april 2020 verstrijken.

Bij vragen, aarzel niet om ons te contacteren.

Contactinformatie