Laatste wilsbeschikking

U kunt zelf bepalen wat er met uw lichaam gebeurt na uw overlijden. Die keuze kunt u laten vastleggen in de laatste wilsbeschikking (wijze van teraardebestelling). Die verklaring wordt geregistreerd in het bevolkingsregister.

Opgelet: In een laatste wilsbeschikking legt u vast wat er met je lichaam gebeurt wanneer u overlijdt. Dit betreft geen wilsverklaring inzake euthanasie.

U kunt de wijze van ter aardebestelling en/of rituelen (een uittreksel uit het bevolkingsregister) laten registreren, met vermelding van volgende keuzes:

  • op welke begraafplaats u na uw overlijden begraven of gecremeerd wilt worden;
  • wat er met uw as moet gebeuren rekening houdend met de vooropgestelde wettelijke keuzes
  • voor welke begrafenisplechtigheid of ritueel u gekozen hebt.

Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren. Als dat het geval is, gaat de gemeente na of de nabestaanden de wens van de overledene respecteren.

Voorwaarden

U kunt enkel een attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen aanvragen als er een laatste wilsbeschikking is geregistreerd.

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot uzelf aanvragen:

  • uzelf
  • uw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
  • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
  • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Procedure

Je kan de laatste wilsbeschikking enkel registreren via afspraak:

Wie niet over een internetverbinding beschikt, kan nog steeds afspreken via T 052 36 51 03.

Meebrengen

  • Je identiteitskaart
  • Het ingevulde formulier voor de laatste wilsbeschikking. Je kan dit formulier ook verkrijgen op de dienst Burgerlijke stand.

Regelgeving

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.