Corona-aanpak: 6 gouden regels

25
aug
2020

Ziehier een overzicht van de belangrijkste regels waar ieder individu zich dient aan te houden, zoals vastgelegd op het Overlegcomité.

Sommige activiteiten zijn verboden omdat ze ofwel een te nauw contact tussen mensen of massabijeenkomsten met zich meebrengen.

Het dragen van een mondmasker is een aanvullende bescherming die mensen niet vrijstelt van het toepassen van de zes gouden regels voor het individuele gedrag:

  1. De hygiënemaatregelen (bv. handen wassen, hoest- en nieshygiëne…) blijven essentieel.
  2. Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten binnenruimtes voldoende worden verlucht.
  3. Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren.
  4. De veiligheidsafstand van 1,5 m is de norm, behalve voor mensen die onder hetzelfde dak wonen onderling of tussen personen die elkaar ontmoeten in het kader van een duurzaam onderhouden nauw contact, voor kinderen tot en met 12 jaar onderling en tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds. Wie deze veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen.
  5. Het is noodzakelijk dat iedereen zijn nauwe contacten zo veel mogelijk beperkt. Onder “nauwe contacten” verstaan we een contact van meer dan 15 minuten, zonder de veiligheidsafstand te respecteren en zonder masker. In deze fase van de epidemie is het aanbevolen dat elkepersoon zich beperkt tot nauw contact met 1 persoon(buiten het huishouden).
  6. Samenscholingen zijn beperkt tot maximaal 4 personen (kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend)Uitzonderingen in het ministerieelbesluit buiten beschouwing gelaten.

Deze 6 gouden regels zijn instructies en geen aanbevelingen. Ze moeten dus door iedereen opgevolgd worden.

Meer info: https://www.info-coronavirus.be/nl/ 

Contacteer ons