Belasting op niet-bebouwde percelen in de niet-vervallen verkavelingen

1. Omschrijving

 

Op niet-bebouwde percelen gelegen in niet vervallen verkavelingen moet jaarlijks een belasting betaald worden door de eigenaar(s) van het perceel. Hiervoor worden de eigenaars automatisch aangeschreven door de gemeente.  In bepaalde gevallen kan de eigenaar van deze belasting vrijgesteld worden.

 

 

Het huidige belastingsreglement op niet-bebouwde percelen in niet-vervallen verkavelingen werd verlengd tot en met 2013.

 

 

2. Voorwaarden

   

Voor het dienstjaar 2013 geldt de toestand op 1 januari 2013.

 

Indien de grond verkocht werd voor 1 januari 2013 (datum verlijden akte) en je toch nog een aan aangifteformulier ontvangen hebt, moet je de gegevens (naam en adres) van de nieuwe eigenaar vermelden in het vak 'opmerkingen' op het oline formulier of op het papieren aangifteformulier dat je van ons ontving.

Indien de grond in 2012 verworven werd, moet de belasting voor de eerste keer pas betaald worden in 2014.  In dat geval kan je de datum van verwerving (datum verlijden akte) vermelden in het vak 'opmerkingen' op het online formulier of op het papieren formulier dat je van ons ontving.

 

Wanneer het ontvangen aangifteformulier onvolledig is of onjuistheden bevat, kun je dit melden worden in het vak 'opmerkingen' op het online formulier of de papieren aangifte. 

 

In bepaalde gevallen is een vrijstelling van deze belasting mogelijk. Dit kan op basis van 2 criteria: 

 

  • Eigenaars van één enkele onbebouwde grond kunnen een verklaring op eer invullen. Dit mag alleen indien de bouwgrond het enige onroerende bezit is van de aangever.
  • Ouders met kinderen ten laste. Voor minderjarige kinderen volstaat een kopie van de inschrijving in het trouwboekje, een kopie van de identiteitskaart van de kinderen of een attest van gezinssamenstelling (verkrijgbaar op het gemeentehuis van de woonplaats) - Voor meerderjarige kinderen is ook een bewijs nodig dat de kinderen nog ten laste zijn van de ouders (bv. inschrijvingsbewijs van een school).

 

 Opgelet: De mogelijke vrijstellingen gelden enkel voor de eerste 5 jaren waarin normaal gezien de belasting moet betaald worden.

 

 

3. Procedure

 

Aangifte:

We verwachten de aangifte ten laatste op 30 april 2013 terug.  Indien we niets ontvangen, veronderstellen we dat de gegevens die we in ons bezit hebben, correct zijn. Dan zal de belasting op basis van deze gegevens berekend worden.

De aangifte kun je invullen op het papieren formulier dat je van ons ontvangt of door het invullen van het online formulier op deze website.   

 

 

4. Belastingstarief

 

Voor het dienstjaar 2013 bedraagt deze belasting 13,11 euro per meterlengte van het perceel met een minimum van 131,11 euro per perceel.

 

 

5. Extra info

 

Het betreffende belastingsreglement kan online geraadpleegd worden: Belastingsreglement op de niet-bebouwde percelen in de niet-vervallen verkavelingen

 

 

6. Online formulier

 

Aangifte formulier belasting op de niet-bebouwde gronden in de niet-vervallen verkavelingen 

 

  • print
  • pdf