Euthanasie

Wat?

Euthanasie is een streng gereglementeerd recht.
In België is euthanasie geregeld in de wet van 28 mei 2002. Euthanasie wordt erkend als het recht van iedere zieke om te kiezen voor het leven of de dood, voor zover hij zich bevindt in omstandigheden bepaald in de wet.

Je kan je wil over het levenseinde en uw eventuele weigering van medische zorg uitdrukken in een zogenaamde wilsverklaring, voor het geval dat je niet meer in staat bent om je duidelijk kenbaar te maken, bv. door een coma.
In een wilsverklaring kan een nog wilsonbekwame patiënt expliciet verzoeken om bij hem/haar euthanasie toe te passen.

Een wilsverklaring is geldig als ze:

 • Opgesteld is volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier
 • Opgesteld of bevestigd is minder dan 5 jaar voor het begin van de wilsbekwaamheid van de patiënt
 • Opgesteld is in het bijzijn van 2 meerderjarige getuige waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden


De wilsverklaring kan ook één of meer vertrouwenspersonen aanwijzen die als het zover is de behandelende arts op de hoogte brengen van de wil van de patiënt. Ook de vertrouwenspersonen moeten het formulier ondertekenen.

De patiënt kan zijn/haar wilsverklaring op elk moment intrekken of aanpassen. Hoe dan ook wordt de wilsverklaring pas in de praktijk gebracht als de patiënt lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke aandoening die het gevolg is van een ongeval of ziekte, als hij/zij niet bij bewustzijn is en als zijn/haar toestand wordt beoordeeld als onomkeerbaar.

Buiten deze wilsverklaring om is euthanasie alleen mogelijk op uitdrukkelijk verzoek van een patiënt die nog in staat is om zijn wil om sterven uit te drukken.

Dat verzoek moet schriftelijk worden vastgelegd, en het moet gedateerd en getekend zijn. Als de patiënt het verzoek niet zelf kan opstellen (bv. omdat hij verlamd is), dan kan een derde dat voor hem doen in het bijzijn van een arts.

Bijkomende voorwaarde:

Euthanasie kan alleen worden uitgevoerd als aan de volgende voorwaarden voldaan is:

 

 • De patiënt is op het moment van het verzoek meerderjarige (of ontvoogd minderjarige)
 • De patiënt is op het moment van het verzoek handelingsbekwaam
 • Het geschreven verzoek is vrijwillig, overwogen en herhaald
 • Het verzoek is niet tot stand gekomen als gevolg van externe druk
 • De patiënt bevindt zich in een medisch uitzichtloze situatie
 • Het lichamelijke en/of psychische lijden is aanhoudend en ondraaglijk, en kan niet worden verzacht
 • De toestand van de patiënt is te wijten aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening

Wie kan dit aanvragen?

Elke meerderjarige inwoner van de gemeente.


Waar aanvragen?

Dienst Burgerzaken - Marktstraat 55 - 1745 Opwijk.

 

Mee te brengen?

Het formulier van de wilsverklaring inzake euthanasie, volledig ingevuld en ondertekend door alle partijen, in 2 exemplaren.

 


Meer info:

Het formulier van de wilsverklaring inzake euthanasie kan je verkrijgen bij de dienst Burgerlijke stand. De registratie dient te gebeuren bij de dienst Burgerlijke Stand waar je een ontvangstbewijs zal ontvangen.

De verklaring moet om de 5 jaar hernieuwd worden. De indiener moet hier zelf over waken. De herbevestiging gebeurt op dezelfde wijze als de eerste indiening d.m.v. een nieuwe verklaring.
Met de wilsverklaring wordt enkel rekening gehouden indien zij, minder dan 5 jaar vóór het moment waarop betrokkene zijn wil niet meer kan uiten, is opgesteld of bevestigd.


www.leif.be

 • print
 • pdf

Contact

Diensten

Burgerzaken
Marktstraat 55
1745 Opwijk

T 052 36 51 42
F 052 36 51 02
Contacteer ons
http://www.opwijk.b...