Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Ook voor het verkavelen van gronden moet voortaan een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Een omgevingsvergunning is een toelating voor een vergunningsplichtig project, meer bepaald stedenbouwkundige handelingen en verkaveling van gronden (ruimtelijke ordening), maar ook de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (milieu).

De kosten voor een omgevingsvergunning moeten altijd voorafgaandelijk worden betaald, het betalingsbewijs wordt bij de aanvraag gevoegd. Raadpleeg het belastingsreglement zodat je weet welke bedrag er betaald moet worden.

 

Een dossier indienen

Wanneer de medewerking van een architect niet vereist is, mag je zelf het aanvraagdossier samenstellen. De aanvraag van een omgevingsvergunning wordt ingediend via het Omgevingsloket met behulp van je identiteitskaart en pincode.


Voor eenvoudige aanvragen kan je gebruik maken van de snelinvoer. Met de snelinvoer kan je eenvoudige werken op en rond een gebouw aanvragen. Het gaat hierbij o.m. over het plaatsen van een tuinhuis, het aanbouwen van een veranda, het aanleggen van een zwembad, e.d. Bij het indienen van een aanvraag dien je er als burger voor te zorgen dat alle bestanden die ons bezorgd worden, aan de vormelijke en technische vereisten voldoet zoals bepaald in het betreffende normenboek.


 

Doorloop alle stappen in het normenboek zodat alle documenten voldoen aan de vooropgestelde vereisten, zoals het formaat van de plannen, de verplichte standaardtabel op elk plandeel en de naamgeving van het plandeel.

 

Heb je een vraag in verband met de toepassing of met het samenstellen van uw aanvraag in het digitale loket? Contacteer dan de helpdesk via mail of op het nummer 015 45 45 91.

 

Uitsluitend particulieren mogen hun aanvraag op papier indienen. De behandeling, adviesverlening en beslissing verlopen digitaal, ook bij dossiers die analoog worden ingediend. De gemeente is verplicht deze dossiers te digitaliseren. Hieraan is een bijkomende dossierkost gekoppeld van € 50,00. Voortaan zijn de dossierkosten m.b.t. een omgevingsproject vooraf te betalen op het rekeningnummer BE70 0910 1257 0825.


Wens je je aanvraag toch analoog indienen, dan maak je een afspraak met een medewerker van de dienst Grondgebiedzaken via de bovenstaande contactgegevens.


Te gebruiken normenboeken bij het analoog indienen van een dossier:

 

Te gebruiken aanvraagformulieren bij het analoog indienen van een dossier:

 

Sommige vragen in de aanvraagformulieren verwijzen naar addenda met meer gedetailleerde vragen. Deze kan je terugvinden in het addendabibliotheek.

 

In sommige gevallen (o.a. bij aanleggen van een verharding) dien je te voldoen aan de gewestelijke verordening inzake hemelwater dd. 5 juli 2013. Hiervoor wordt verwezen naar formulier B25 (Hemelwater).

  • print
  • pdf

Contact

Diensten

Grondgebiedzaken
Marktstraat 55
1745 Opwijk

T 052 36 51 34
F 052 36 51 02
Contacteer ons
http://www.opwijk.be