Dagorde gemeenteraad 19 december 2017

11 december 2017

De volgende gemeenteraad vindt plaats op dinsdag 19 december 2017 om 20u in zaal Satijn, Woonzorgcentrum De Oase (Kloosterstraat 75).

 

Er wordt onder meer over volgende punten een beslissing genomen:

 • Opcentiemen op de onroerende voorheffing - Aanpassing beslissing gemeenteraad 24 oktober 2017 houdende goedkeuring van de aanvullende opcentiemen op de onroerende voorheffing voor de aanslagjaren 2014-2019 - Goedkeuring
 • Meerjarenplanaanpassing - budgetwijziging - Goedkeuring meerjarenplanaanpassing 4-2017 - goedkeuring budgetwijziging 3-2017- Budget 2018 - Goedkeuring
 • Hof ten Hemelrijk - Uitvoeren van de conciërgefunctie over het domein Hof ten Hemelrijk voor een periode van 9 jaar - Goedkeuring
 • Onderhoud van wegen - Uitvoeren bestrijkingswerken/aanbrengen slemlaag - Fundering door stabiliseren bestaande KWS-verharding met cement (recycling in situ) - Renovatie betonverharding door overlaging met bitumineuze verharding en stalen wapeningsnetten - Goedkeuring
 • Sportkampen - Sportkampwerking - Goedkeuring
 • Verkeerssituatie basisschool De Lettertuin Droeshout - Vraag maatregelen om verkeersveiligheid te verbeteren - Kennisneming
 • Kwalificatiecommissie - Samenstelling voor het schooljaar 2017-2018 - Goedkeuring
 • Verwaarlozing - Gemeentelijk reglement - Goedkeuring
 • Thermografische luchtfoto grondgebied Opwijk - Publicatie op website - Goedkeuring
 • Voetweg nr. 78 - Gedeeltelijke verlegging + rooilijnplan - Goedkeuring
 • Inhaalbeweging BSO - Aanvraag vrijstelling van de inhaalbeweging voor sociale huurwoningen - Goedkeuring
 • Milieu - Toetreding tot raamovereenkomst van OVAM met betrekking tot het uitvoeren van bodemonderzoeken - Goedkeuring
 • Milieu - Plaatsen van photovoltaïsche panelen op de daken van GAC II en de BuSOschool - Goedkeuring

Locatie: Zaal Satijn, Woonzorgcentrum De Oase (Kloosterstraat 75)

 

Originele versie dagorde gemeenteraad 19 december 2017

1.

Overzicht nieuws
 • print
 • pdf